Bijdrage voor­be­rei­dings­be­sluit wind­energie Lage Weide Utrecht


25 november 2013

Bijdrage Voorbereidingsbesluit windenergie Lage Weide Utrecht tijdens de Provinciale Statenvergadering 25 november 2013

Van der Steeg:

"Mijnheer de Voorzitter! De beweegredenen van het college om tot een voorbereidingsbesluit te komen ten aanzien van de locatie Lage Weide kunnen wij begrijpen. De provincie wil zich niet voor voldongen feiten geplaatst zien op het moment dat de Utrechtse gemeenteraad op 3 december nee zegt tegen de windlocatie Lage Weide. Het levert ons wel een dilemma op; het plaatst ons enigszins in een spagaat. Enerzijds is onze partij voorstander van duurzame energie, zoals windenergie. Anderzijds zijn wij er voorstander van om ook rekening te houden met de wensen van de inwoners die geraakt worden door overheidsbesluiten. Het lijkt er nu op alsof de inwoners zich ter plekke uitspreken tegen deze locatie. Het lijkt er ook op dat de Utrechtse gemeenteraad deze lijn op 3 december zal volgen. Daarmee is de gemeenteraad wel aan het spoken, want eerder heeft men zich bij de totstandkoming van de PRS als voorstander uitgesproken. Over vier maanden vinden echter nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zou dit onderwerp derhalve niet een uitstekend verkiezingsonderwerp kunnen zijn? Op die manier zou de Utrechtse inwoner zich specifiek kunnen uitspreken op basis van wat de verschillende partijen verklaren in hun campagnes. Wij hechten waarde aan initiatieven rondom duurzame energie. Wij hechten echter ook waarde aan de mening van de inwoners. Bij de discussie over de provinciale opschaling gaven wij aan dat de inwoners zich moeten kunnen uitspreken en dat hun mening belangrijk is. Derhalve zijn wij van mening dat je daarom niet selectief moet winkelen op het moment dat je er wel of niet uit komt. Samenvattend: wij hebben begrip voor het voornemen om tot het voorbereidingsbesluit te komen. Wij zijn tegenstander van zogenaamde ‘foie grasbeleid’, waarmee wij bedoelen dat belangrijke besluiten van hogerhand door de strot geduwd worden tegen de zin van de inwoners in. Daarom doe ik een oproep om te wachten met de verdere implementatie van het voorbereidingsbesluit totdat de nieuwe gemeenteraad van Utrecht is geïnstalleerd, noodzakelijke voorbereidingshandelingen daargelaten. Zo krijgt de nieuwe gemeenteraad alle gelegenheid zich erover uit te spreken, natuurlijk met inachtneming van de wettelijke termijn die geldt voor het omzetten van het voorbereidingsbesluit, in casu het eventuele schrappen uit de PRV. Op deze manier wordt het draagvlakprincipe recht gedaan, omdat de inwoners zich bij de nieuwe verkiezingen hierover gericht kunnen uitspreken. Een concrete vraag aan het college is daarom ook: wil het college wachten met een eventuele, daadwerkelijke partiële herziening tot na de gemeenteraadsverkiezingen?"

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer