Commis­sie­bij­drage actieplan Omge­vings­lawaai


19 november 2018

Bijdrage commissie Milieu, Mobiliteit en Economie, 19 november 2018, Agendapunt 2.2 SB en Memo GS actieplan Omgevingslawaai

Voorzitter,

- Autoverkeer -

Blootstelling aan te veel geluid is een belangrijke oorzaak van een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, beroertes of zelfs vroegtijdig overlijden. Met andere woorden: omgevingslawaai kan letterlijk ziekmakend zijn. Niet voor niets stelde de Wereld Gezondheidsorganisatie recent nieuwe richtlijnen vast voor geluid. De advieswaarde voor wegverkeer-geluid is bijgesteld naar 53 decibel.

In de afgelopen en ook de komende jaren vervoeren mensen zich steeds vaker per auto. Daarom is het belangrijk dat omgevingslawaai een van de centrale punten van het mobiliteitsbeleid wordt. Het naleven van de 53 decibel-norm is, zo schrijft de gedeputeerde terecht in de Statenbrief over de Zuilense Ring, een enorme opgave. Dat erkent mijn fractie. Dat betekent echter niet dat we er niet alles aan moeten doen om naar naleving te streven. Daarom vraag ik de gedeputeerde of zij bereid is om concrete en afrekenbare tussendoelen op te stellen om het maximum van 53 decibel zo dicht mogelijk te benaderen.

In het Actieplan Omgevingslawaai wordt gesproken over een ‘stimulerende rol’ in het tegengaan van omgevingslawaai. Is de gedeputeerde bereid om daadwerkelijk de regie te pakken in het tegengaan van omgevingslawaai? Daarnaast vraag ik haar nadrukkelijk of zij bereid is om maatregelen te treffen die leiden tot het verminderen van het aantal vervoersbewegingen van wegverkeer. Kan zij dit een prominente positie geven in het actieplan?[1]

- Doelmatigheidscriterium -

Bij het nemen van maatregelen tegen omgevingslawaai wordt gekeken naar het zogenaamde 'doelmatigheidscriterium'. Of in andere woorden: maatregelen waarbij ‘kosten’ en ‘opbrengst aan lagere geluidsbelasting’ acceptabel worden geacht. We moeten voorkomen dat dit ertoe leidt dat indien maatregelen te duur worden bevonden, deze per definitie niet afgewogen worden. Maatregelen als het verlagen van de maximumsnelheid zouden dan niet zo vaak als oplossing buiten de boot vallen.

- Vliegverkeer -

En dan vliegverkeer. Schiphol Airport en Lelystad Airport willen groeien. Mensen die het vliegtuig pakken op Schiphol – en dat gebeurt in toenemende mate - doen daarbij vaak eerst per auto en trein onze provincie aan. Dat wordt in het actieplan ook benoemd; Utrecht als essentiële schakel voor Schiphol. Met de groei van de Nederlandse luchtvaartsector spreken we daarom niet alleen over meer omgevingslawaai boven ons maar óók een toename van omgevingslawaai op Utrechtse wegen.

Steeds meer inwoners van Utrecht stad en omliggende gemeenten klagen over de toename van vliegtuiglawaai boven hun huis, afkomstig van Schiphol. En met de waarschijnlijke komst van laagvliegroutes vanaf Lelystad zullen in het oosten gelegen Utrechtse gemeenten er ook hinder van gaan ondervinden. Onder maatschappelijke organisaties en lokale overheden groeit de weerstand tegen de groeizucht van de luchtvaartsector. Denk aan de provincie Gelderland en Overijssel, de gemeente Amsterdam, NGO’s als Greenpeace en vele lokale burgerorganisaties: zij hebben dit onderwerp hoog op de politieke agenda gekregen. Ik vraag de gedeputeerde naar aanleiding van het voorgaande of zij bereid is om zich aan te sluiten bij die weerstand, en zich uit te spreken tegen de groei van beide luchthavens.

Voorzitter, ik dank u wel.

[1] Verlaging maximumsnelheid, ov