Commis­sie­bij­drage Kadernota 2020


26 juni 2019

Bijdrage commissie Milieu en Mobiliteit 26 juni 2019, agendapunt 2.2: Kadernota

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren zegt al jaren dat de wens om een Top-regio te zijn grote gevolgen heeft voor de leefomgeving, de volksgezondheid, het klimaat en de biodiversiteit. Het is goed dat dit aspect in de Kadernota erkend wordt. Wij hopen - dit tevens bedoeld als vraag - dat het dít college is dat die passage heeft geschreven en erkent dat die prestigestrijd heeft geleid tot het doorschieten naar een ‘Over de Top-regio’, waardoor de bereikbaarheid, betaalbaarheid en gezondheid onder druk zijn komen te staan. Voorzitter, balans zou juist nú de hoogste urgentie moeten hebben. Wij zijn daarom blij dat onze kritiek op dit punt een plek heeft gekregen in de Kadernota.

Vindt dit college de urgentie van balans zodanig evident dat zij de grote negatieve gevolgen van de groei op het klimaat en ecologie erkent en dit wil beschouwen als een klimaatnoodtoestand? Zoals bijvoorbeeld Amsterdam, vele wereldsteden en landen dat ook hebben gedaan.

De Partij voor de Dieren constateert, net als de SGP eerder deed, dat de opcenten-belasting in Utrecht relatief laag is. Alleen Noord-Holland en Friesland heffen minder opcenten. Is het college bereid om in de programmabegroting een voorstel op te nemen voor het verhogen van de Utrechtse provinciale opcenten, zodat het in verhouding staat tot de verkeersdruk, tot de klimaaturgentie en de rol van het wegverkeer daarin, de volksgezondheid én de visie van het nieuwe college op dit geheel. Graag een reactie.

Voorzitter, ik dan u wel.