Commis­sie­bij­drage N201


28 januari 2019

Bijdrage commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 28 januari 2019, agendapunt 4.2: SV voorkeursvariant Toekomst N201

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil het huidige aantal rijbanen handhaven en de snelheid verlagen naar 60 kilometer per uur. Voorts moeten er maatregelen worden genomen om mensen te stimuleren om te kiezen voor andere vormen van mobiliteit. Bij effectieve weg-ontlasting vervalt immers de noodzaak om een knelpunt aan te pakken én kunnen vrachtwagens worden geweerd. Hier hebben collega’s ook al een en ander over gezegd; graag een reactie van de gedeputeerde.

Voorzitter, de Nederlandse Staat voert het Urgenda-vonnis niet uit. Sterker nog, de emissies nemen toe. Een belangrijke reden van die toename is de economische groei. En - meer specifiek - emissies door het toegenomen wegverkeer. Het daadwerkelijke knelpunt van de N201 is daarmee dus níet het gebrek aan doorstroming. Het daadwerkelijke knelpunt waar het hier om gaat is het willen faciliteren van een oneindige economische groei met ruimte voor nóg meer wegverkeer en nóg meer emissies van broeikasgassen. Wat de Partij voor de Dieren betreft kan de overheid de mensen beter uitdagen om het openbaar vervoer te gebruiken, zodat knelpunten niet hoeven te worden aangepakt.

Wil de gedeputeerde ingaan op die spanning; Tussen enerzijds oneindige economische groei en maximalisering van het verkeer op de N201 en anderzijds de noodzaak van het terugdringen van emissies van broeikasgassen? Is de gedeputeerde het met mijn fractie eens dat het aanpakken van knelpunten in die zin enkel symptoombestrijding betreft, welke mettertijd slechts leidt tot méér emissies van broeikasgassen, en dat we de oplossing dus níet in die richting moeten zoeken?

Voorzitter, inspreker de heer Tetteroo heeft al gesproken over het belang van het behouden van de spoordijk en de natuurwaarden in de Demmerikse polder. De provincie heeft, zoals aangegeven, veel geld gestoken in de bescherming van de weidevogels in dit gebied. Het zou dan ook onwenselijk zijn om die investeringen teniet te doen. Nu de plannen voor een verbreding van de baan zijn, is de gedeputeerde met ons van mening dat het huidige fietspad gehandhaafd kan blijven? En hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen de voorgestelde fietsboulevard? [1]

Tot slot. In het Statenvoorstel wordt de groei van Schiphol expliciet als oorzaak genoemd van de toenemende verkeersdrukte in de toekomst. Dan kan ik niet anders concluderen dan dat het argument om de capaciteit op de N201 te vergroten, in zekere mate wordt aangegrepen om die oneindige groeizucht van Schiphol te faciliteren.

Twee vragen aan de gedeputeerde:

  1. Is de gedeputeerde met de Partij voor de Dieren van mening dat de groei van Schiphol op geen enkele manier bijdraagt aan het halen van de klimaatdoelen?
  2. En is de gedeputeerde het met de Partij voor de Dieren eens dat wij de groei van Schiphol in niet moeten faciliteren?

Ik verneem graag uw antwoorden.

Voorzitter, ik dank u wel.