Commis­sie­bij­drage NRU: Noor­de­lijke Randweg Utrecht


28 januari 2019

Bijdrage commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 28 januari 2019, agendapunt 4.3: SV extra provinciale bijdrage aan de NRU en Memo inzake NRU amendement kamer

Voorzitter,

Eind 2017 stemde mijn fractie voor een extra bijdrage van 9 miljoen euro voor het realiseren van drie onderdoorgangen bij de NRU. Inmiddels wordt budgettair rekening gehouden met slechts één onderdoorgang. Dit is helaas volstrekt onvoldoende voor de mensen in Overvecht. Medio 2018 verscheen het Integraal Programma van Eisen waardoor nu concreter is geworden wat de gevolgen van de verbreding zullen zijn als deze wordt uitgevoerd. Hieruit blijkt bovendien dat drie onderdoorgangen grote gevolgen zullen hebben voor de leefbaarheid, de natuur en het klimaat.

Om te beginnen lijkt het mij goed om het beestje bij z’n naam te noemen: het betreft hier geen 'upgrade' van de NRU, het betreft een verbreding van de NRU. Want naast de huidige 2x2 rijbanen zal erop vrijwel het gehele traject sprake zijn van op- en afritten. Voor de verbreding van de NRU moeten daarnaast maar liefst 1200 bomen van tientallen jaren oud worden gekapt. Het betreft groene waarden die niet te compenseren zijn. Kwalitatief niet, en nu er geen ruimte is voor de compensatie van in ieder geval 400 bomen, ook niet kwantitatief!

Ten derde: de aanzuigende werking van de voorgenomen verbreding is enorm. Op dit moment rijden er dagelijks zo’n 50 duizend motorvoertuigen over de NRU. Uit het verkeersmodel blijkt dat dit bij autonome groei toeneemt tot minder dan 57 duizend voertuigen per dag, terwijl bij een verbreding er maar liefst 92 duizend voertuigen per dag over dit traject zullen gaan rijden. De extra fijnstof-uitstoot is dientengevolge enorm! Hetzelfde geldt voor de geluidsbelasting.

Met het oog op voorgenoemde argumenten zijn de mensen in Overvecht, het klimaat én de groene waarden er meer bij gebaat als de huidige NRU in haar huidige vorm blijft bestaan. Dit in plaats van de verbreding met haar desastreuze consequenties. Wij zien dan ook liever dat het budget dat nu is vrijgemaakt, wordt ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren, de geluidsbelasting te verlagen en om het groen van het Noorderpark beter te verbinden met Utrecht-stad. Ik vraag de gedeputeerde om, nu er slechts budget is voor de meest ongewenste variant met één onderdoorgang, met de gemeente in overleg te treden om de plannen uit te stellen tot er voldoende budget is voor drie onderdoorgangen, of nog beter: af te zien van de verbreding.

Voorzitter, ik dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Commissiebijdrage N201

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel voorkeursvariant N201

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer