Kritisch op ontheffing Wnb voor aanleg theehuis


Bijdrage tijdens commis­sie­ver­ga­dering RGW

17 mei 2023

Ik wil inspreker Ton Meijer hartelijk danken voor zijn heldere bijdrage, die naar het oordeel van onze fractie wijst op een zeer verontrustende gang van zaken. Ik zal de beschrijving van Dassenwerkgroep omwille van de beperkte tijd vandaag niet herhalen.

Wel staat vast dat de leefruimte van de das telkenmale in het geding is in onze provincie en dat de procedures van vergunningverlening daarmee met grote zorgvuldigheid en volgens de wet moeten plaatsvinden.

Wat is waar, daar komt het op neer: is er nu wel of niet ontheffing nodig op de Wet Natuurbescherming (Wnb) voor de aanleg van het theehuis in Lage Vuursche? Kan GS hier uitsluitsel over geven? Zal GS ofwel het betoog bij de RvS intrekken, ofwel de ontheffing, afhankelijk van de uiteindelijke conclusie? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat GS erop toezien dat dit soort tegengestelde toepassingen van de wet niet meer voorkomen?

Aan mijn mede-Statenleden wil ik vragen hoe zij hier tegenaan kijken. Vinden ze dat dit aanvaardbaar handelen is? Onze fractie wil mogelijk een motie indienen waarin verzocht wordt ofwel de ontheffing in te trekken, ofwel het betoog bij de RvS.

Aan de inspreker wil ik vragen: wat is volgens jouw analyse de achterliggende reden waarom de provincie deze twee tegenstrijdige posities ten aanzien van ontheffing heeft gekozen?