Bijdrage Stop hervatting vossen­jacht


Bijdrage tijdens commis­sie­ver­ga­dering RGW

17 mei 2023

Helaas heeft de Raad van State tot ons verdriet het verbod op de vossenjacht afgelopen donderdag opgeheven.

Daarmee zijn onze vragen, die we eerder indienden, niet overbodig maar juist des te urgenter geworden.

PvdD fractie zou erop willen aandringen de ontheffing op de vossenjacht in te trekken. Deskundigen en natuurorganisaties geven keer op keer aan dat er geen direct causaal verband is aangetoond tussen het afschieten van vossen en de afname van het aantal gedode vogels. Er is een structurele reden waarom de weidevogelstand in de afgelopen jaren schrikbarend is teruggelopen, 60% sinds 1990, en dat komt niet door de vos of andere roofdieren, maar door de grote verslechtering van natuur en de intensieve landbouw. Daar is waar de urgentie geboden is. Het debat over de weidevogels is volledig versmald tot een dodelijke tunnelvisie: weidevogels vs de vos. Terwijl bij natuurherstel en flinke uitbreiding van de gebieden juist beide soorten kunnen floreren.

Daarnaast is het puur dierenleed en wreed: de vossen zijn op dit moment aan het zogen, familiebanden worden verstoord, aangeschoten dieren sterven een langzame gruweldood. Vossenjacht werkt juist averechts: er komen vossen bij, vrouwtjes worden vruchtbaarder, het territorium van de gedode vos wordt direct opgevuld door een andere vos, of door andere roofdieren.

Onze fractie dringt aan op een zorgvuldige, wetenschappelijke analyse van de dynamiek van het vogelbestand in de weidevogelgebieden en agrarische gebieden daarbuiten, want er zijn sterke aanwijzingen dat het bestand van weidevogels achteruitgaat omdat veel vogels ook buiten de beschermde gebieden broeden en foerageren (ecologische val). Ook zouden wij concreet in kaart willen hebben welke predatoren er in deze gebieden voorkomen, en welk aandeel deze hebben in de teruggang van het weidevogelbestand. Dit is door FBE-rapport niet benoemd. Tot slot willen wij als fractie graag weten welke niet-dodelijke preventieve maatregelen GS gaat nemen om de weidevogels nu en in de toekomst te beschermen.