Amen­dement lucht­ha­ven­re­ge­lingen MLA-terreinen Polsbroek, Haar­zuilens en Loenen


25 oktober 2010

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 25 oktober 2010 ter behandeling van de statenvoorstellen nummer PS2010MME13/14/15, inzake luchthavenregelingen MLA-terreinen Polsbroek, Haarzuilens en Loenen.

Besluiten in bovengenoemde besluiten aan het eind een extra paragraaf toe te voegen met de tekst:

Deze luchthavenregeling eindigt drie jaar na inwerkingtreding.

Toelichting:
In de commissie MME is ervoor gepleit om de bovengenoemde luchthavenregelingen van tijdelijke aard te laten zijn. Op dat moment was nog onduidelijk of dit mogelijk zou zijn voor bestaande ontheffingen. Ook bestond onduidelijkheid over de mogelijkheid om voorwaarden te verbinden aan deze luchthavenregelingen. Verondersteld werd dat het overgangsrecht geen wijzigingen betreffende het gebruik zou toestaan. Uit een brief van de inspectie van VWS blijkt dat het mogelijk is om voorwaarden te verbinden aan de luchthavenregeling en te besluiten continuering van het gebruik niet toe te staan en dus ook de regeling van tijdelijke aard te laten zijn.
Citaat uit de brief:
“Het provinciaal bestuur zal beslissen over een luchthavenbesluit of luchthavenregeling voor het gebruik en de toegestane activiteiten opgenomen in het omgezette BIGNAL-besluit of artikel 14 LVW ontheffing. Dit zou ook kunnen betekenen dat het provinciaal bestuur op dat moment besluit het gebruik niet te continueren of andere voorwaarden op te nemen.”
Gezien het feit dat de provincie in het verleden niet verantwoordelijk was voor de MLA-terreinen en daarom niet heeft kunnen onderzoeken en ervaren in hoeverre bestaand gebruik nadelige effecten heeft voor omwonenden, recreatie en natuur, is het van belang om in eerste instantie slechts een tijdelijke regeling van kracht te laten zijn. Indien blijkt dat er geen hinder ondervonden wordt van de MLA-terreinen, kunnen de luchthavenregelingen na 2 jaar permanent gemaakt worden.

W.A. Bodewitz,
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

MooiUtrecht, PvdA, CDA, GroenLinks, D66, SP

Tegen

VVD, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer