Motie Code Rood Groene Hart

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van het Perspectief Groene Hart,

Van mening dat:

  • Het code rood is wat betreft de daling van bodem en biodiversiteit in het Groene Hart;
  • Die urgentie, zeker wat betreft biodiversiteit, niet direct blijkt uit het Perspectief Groene Hart en de daarin omschreven opgaven en ambities;

Verzoeken het college van GS:

  • De problematiek rond biodiversiteit en bodemdaling leidend te laten zijn voor de uitwerking van het Perspectief Groene Hart in de omgevingsvisie;
  • Daarbij met een duidelijke visie en integrale aanpak te komen om deze problemen het hoofd te bieden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

 

 

Status: Verworpen
Voor: PvdA, SP, GL, CU, 50Plus, PvdD
Tegen: VVD, D66, CDA, PVV, SGP