Motie dieren­opvang – vervolg PS 31 oktober


12 december 2016

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb),

constaterende dat:

  • De provincie met ingang van de Wnb verantwoordelijk wordt voor het realiseren van een natuurnetwerk van 31.500 ha, en het beschermen van de natuur en de biodiversiteit in dit netwerk én daarbuiten;
  • De ontheffingverlening voor opvangmogelijkheden voor in het wild levende dieren niet is ingevuld in het voorliggende beleidskader Wnb, omdat men veronderstelde dat het Rijk deze taak bleef uitvoeren. Dit blijkt nu niet het geval;
  • In het beleidskader Wnb geen onderdeel is opgenomen over de tijdelijke opvang van in het wild levende dieren, en deze ‘Beleidsregels kwaliteit opvang diersoorten provincie Utrecht 2017’ momenteel in voorbereiding zijn en pas later in 2017 aan het beleidsstuk worden toegevoegd,

overwegende dat:

  • Er in de provincie Utrecht sprake is van ernstige financiële tekorten bij opvangcentra voor in het wild levende dieren;
  • De provincie een protocol zal verbinden aan de nog op te stellen beleidsregels opvang diersoorten, waarin kwaliteitseisen voor opvangcentra worden opgenomen om te waarborgen dat de opvang zorgvuldig geschiedt;
  • Opvangcentra voor gewonde en/of zieke in het wild levende dieren alleen aan deze eisen kunnen voldoen als er ook voldoende middelen beschikbaar zijn.

verzoeken het college van GS om:

  • Te garanderen dat de provincie Utrecht binnen één jaar over voldoende opvangcapaciteit beschikt voor in het wild levende dieren die door nood tijdelijke opvang en verzorging nodig hebben.

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen Partij voor de Dieren

Kees de Kruijf Partij voor de Arbeid


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, GL, PvdD, 50+

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer