Motie Kadernota - Evaluatie instruc­tie­regels NNN en bescherming hout­op­standen in 1 e wijziging omge­vings­ver­or­dening - Aange­nomen


19 juni 2024

Verzoekt het college van GS

1. De toepassing van nieuwe instructieregels van de 1 e wijziging Omgevingsverordening ten aanzien van de NNN en bescherming houtopstanden (hoofdstuk 6) bij stakeholders (gemeenten, initiatiefnemers, natuurorganisaties, andere belanghebbenden) te evalueren;

2. Daarbij ook te kijken naar de verschillende rollen (ondersteunend, monitorend, handhavend) van de provincie bij de toepassing van deze instructieregels;

3. Deze evaluatie tijdig uit te voeren zodat de inzichten kunnen worden meegenomen in eerstvolgende herziening van de Omgevingsverordening;

4. Conclusies en inzichten te delen met PS en voorstellen te doen voor eventuele aanpassingen mochten de uitkomsten daarom vragen.

Aanleiding

De instructieregels ten aanzien van NNN en houtopstanden zijn in de 1e Wijziging Omgevingsverordening gewijzigd met onder meer als doel de natuurwaarden beter te beschermen. Aangezien NNN, bomen en bos onder druk staan in onze provincie is het belangrijk om voorafgaand aan de volgende aanpassing(en) van de omgevingsverordening tijdig te toetsen of de regels inderdaad doen wat ze beogen en na te gaan of de rol van de provincie daarin passend is.

Beoogd effect

Inzicht in de effectiviteit van de nieuwe instructieregels NNN en houtopstanden in de Omgevingsverordening en de manier waarop de provincie invulling geeft aan haar ondersteunende, monitorende en handhavende rollen ten aanzien van die instructieregels. Provinciale Staten moeten erop kunnen toezien dat de kwaliteit en kwantiteit van de natuur verbetert.

Argumenten

1. De 1e wijziging omgevingsverordening is op 7 februari 2024 door PS vastgesteld met daarin substantiƫle wijzigingen in de NNN-instructieregels alsook een aanpassing van instructieregels ten aanzien van (waardevolle) houtopstanden en oude bosgroeiplaatsen. De aangenomen motie 24-1 roept op tot het blijven monitoren van de meerwaarde-benadering. De evaluatie waar deze huidige motie om vraagt is breder en kan mooi aansluiten op motie 24-1 door alle aangepaste instructieregels die betrekking hebben op NNN en houtopstanden op effectiviteit te beoordelen, en te kijken naar de rollen van de provincie in de toepassing daarvan. Naam motie Evaluatie instructieregels NNN en bescherming houtopstanden in 1 e wijziging omgevingsverordening

2. a. Onder de omgevingswet is er veel verantwoordelijkheid verschoven naar de gemeenten als het gaat om de beoordeling van bestemmingsplanwijzigingen op schade aan natuur. Dit is een mogelijk risico aangezien veel gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn bestemmingsplannen vooraf te toetsen bij de provincie. Ook hebben vooral kleine gemeenten (vaak gelegen in natuurlijke gebieden) niet altijd de menskracht of deskundigheid in huis om natuurtoetsen en andere onderzoeken (mobiliteit, stikstofuitstoot) te beoordelen op deugdelijkheid. Heldere regels en duidelijkheid omtrent toepassing zijn dus essentieel.

2 b. De provincie biedt gemeenten ondersteuning aan in de vorm van een Handreiking NNN, contacten met accountbeheerders van de gemeenten en vragenuurtjes. Het is van belang goed in beeld te hebben of deze adviserende en ondersteunende diensten van de provincie voldoende houvast bieden voor de stakeholders. Ook is het belangrijk te weten of de monitorende en handhavende rol van de provincie op deze onderwerpen op de juiste manier wordt ingevuld.

3. Voor de komende periode staat de invulling van de nieuwe omgevingsvisie en 2 e wijziging Omgevingsverordening van de provincie op het programma (op 16 september aanstaande is de SV Startnotitie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voorzien, in 2026 zal de vaststelling plaatsvinden). Dit biedt voldoende tijd voor een evaluatie van de nieuwe instructieregels NNN en houtopstanden.

Jesseka Batteau, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Volt, FvD, VVD, D66, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

Utrecht NU!, BBB, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie Kadernota - Nu BIJsturen! Onderzoek naar hoge bijensterfte in de provincie Utrecht en het treffen van maatregelen - Aangenomen

Lees verder

Motie Kadernota - Dashboard Biodiversiteit Provincie Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer