Motie Kadernota - Dashboard Biodi­ver­siteit Provincie Utrecht


19 juni 2024

Verzoekt het college van GS

1. Een Dashboard Biodiversiteit voor de Provincie Utrecht te ontwikkelen dat voor iedereen inzichtelijk maakt in hoeverre gestelde (wettelijke) doelen ten aanzien van biodiversiteit, water en bodem, milieu, klimaat binnen bereik zijn op basis van het huidige beleid en de ingezette maatregelen.

2. Daarvoor het Nationale Dashboard Biodiversiteit, dat is gebaseerd op data van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), als model te gebruiken, met eventueel toevoeging van andere wetenschappelijke data relevant voor onze provincie.

Aanleiding

Natuurdoelen en -opgaven voor de provincie Utrecht worden jaar in jaar uit niet gehaald. Ook is niet duidelijk of en hoe de provincie haar doelen in de toekomst gaat halen. Een dashboard waarin de actuele stand van zaken in beeld worden gebracht als het gaat om de staat en kwaliteit van de natuur, het milieu, water en bodem, emissies en luchtvervuiling helpt om inzichtelijk te maken waar we staan ten aanzien van onze doelen, met welke maatregelen we op de goede weg zijn en op welke onderwerpen extra inspanningen noodzakelijk zijn om de beoogde resultaten te behalen.

Beoogd effect

Inzicht in de stand van zaken ten aanzien natuur, biodiversiteit, water, bodem en lucht. Inzicht in de effectiviteit van beleid en maatregelen in relatie tot de beoogde doelen.

Argumenten

• Onlangs is het Nationale Dashboard Biodiversiteit gelanceerd om voor Nederland in beeld te brengen: “Een effectieve aanpak van biodiversiteitsherstel begint met heldere afspraken en meetbare doelen.” (https://dashboardbiodiversitei...) Het dashboard laat zien of Nederland op koers ligt om de biodiversiteitsdoelen voor 2030 te halen, op basis van een uitwerking van doelen met daaraan gekoppelde indicatoren. De vertaling van een nationaal dashboard naar een provinciaal dashboard is eenvoudig te realiseren op basis van dezelfde databronnen, eventueel aangevuld door data specifiek voor onze provincie.

• De provincie Utrecht heeft de wettelijke opgaven om de biodiversiteit te versterken, stikstof en emissies terug te dringen en de kwaliteit van water, bodem en lucht te verbeteren. Een dashboard waarin in een oogopslag te zien hoe het ervoor staat met deze opgaven kan helpen om het huidige beleid en de daaraan gekoppelde maatregelen te beoordelen op doelmatigheid. Daarvoor kan een uitwerking worden gemaakt op thema’s en indicatoren naar het voorbeeld van het Nationale Dashboard Biodiversiteit.

Jesseka Batteau, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Kadernota - Evaluatie instructieregels NNN en bescherming houtopstanden in 1 e wijziging omgevingsverordening - Aangenomen

Lees verder

Motie Lokaal eigendom ook bij OER projecten - Aangenomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer