Motie “Maak werk van groene tuinen”

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van de Kadernota 2017,

constaterende dat:

  • Het bestuur van het Waterschap Stichtse Rijnlanden op 28 juni jl. unaniem een motie heeft aangenomen om samen met gemeenten te onderzoeken of en hoe huishoudens met een groene tuin korting kunnen krijgen op de rioolheffing of andere belastingen,

overwegende dat:

  • Groene tuinen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast, het halen van de duurzaamheidsdoelen en het bestendigen van de biodiversiteit;
  • Een financiële stimulans voor groene tuinen bijdraagt aan een toename hiervan,

verzoeken het college van GS:

  • Om actief samen te werken met het Waterschap Stichtse Rijnlanden en de gemeenten om te onderzoeken of en hoe belastingvoordelen kunnen worden vastgesteld voor huishoudens met groene tuinen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

 

 

Status: Verworpen
Voor: SP, CU, SGP
Tegen: VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, GroenLinks, PvdD