Motie procescoördinator dierenambulances

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017 ter behandeling van de Kadernota 2017,

constaterende dat:

  • De provincie per 1 januari 2017 een nieuwe verantwoordelijkheid heeft gekregen op het gebied van natuur, en in het wild levende dieren integraal onderdeel uitmaken van onze natuur;
  • Eind vorig jaar een motie is aangenomen en een toezegging is gedaan over een ondersteunende rol van de provincie bij de Utrechtse Dierenambulances, [1]
  • Begin dit jaar [2] met verschillende fracties en een vertegenwoordiging van de Utrechtse Dierenambulances is afgesproken dat zij met een onderbouwd en gezamenlijk verzoek aan de provincie komen, zodat het voor de provincie inzichtelijk wordt welke rol zij kan vervullen;

overwegende dat:

  • De Utrechtse Dierenambulances al langer onafhankelijk van elkaar opereren en zij tegen verschillende problemen aanlopen;
  • Het proces om te komen tot een gezamenlijk verzoek van de Dierenambulances aan de provincie Utrecht daardoor is gestagneerd,

verzoeken het college van GS:

  • Te inventariseren welke knelpunten er bestaan bij de Utrechtse Dierenambulances in het komen tot een gezamenlijk verzoek aan de provincie Utrecht, en of het nodig is om hiervoor een procescoördinator aan te stellen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/moties/motie-dierenambulances & https://utrecht.partijvoordedieren.nl/moties/motie-dierenambulances-vervolg-ps-31-oktober

[2] 23 januari 2017

Status: Verworpen
Voor: SP, GroenLinks, PvdD
Tegen: VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP