Actu­a­li­tei­ten­motie Ook onze transitie - dieren­welzijn in het UPLG -- Aange­nomen


31 mei 2023

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 31 mei 2023,

Constaterende:

- dat het Rijk een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft geïntroduceerd omte werken aan een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied;

- de provincie de regie voert op het opstellen van het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), dat een provinciale vertaling is van de kaders en doelen vanuit het NPLG;

- de Dierenbescherming, Natuur & Milieu, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten en Caring Farmers de campagne 'Ook Onze Transitie' zijn gestart, om ervoor te zorgen dat dierenwelzijn een plek krijgt in de plannen en hand in hand gaat met het behalen van de natuur- en milieudoelstellingen in de provincies;

Overwegende:

- de kaders vanuit het Rijk duidelijk zijn waar het gaat om te realiseren stikstofdoelstellingen, maar nog weinig concreet zijn in de uitwerking op het gebied van andere doelen, waaronder dierenwelzijn;

- de huidige Startnotitie UPLG alsook de opzet voor Utrechtse Monitor Duurzame Melkveehouderij geen hoofdstukken bevatten met (een uitwerking van de) criteria voor dierenwelzijn;

- de organisaties achter 'Ook Onze Transitie' vrezen voor schijnoplossingen die het milieu, de natuur, de dieren en uiteindelijk ook de mens, niet verder helpen; en die agrarische ondernemers mogelijk veel tijd en geld gaan kosten;

- voorkomen moet worden dat er geïnvesteerd wordt in maatregelen en scenario’s die haaks staan op plannen voor een dierwaardige veehouderij die momenteel door het Rijk worden uitgewerkt;

Verzoekt GS om:

- dierenwelzijn in elke fase van de vormgeving van UPLG en de gebiedsplannen expliciet, structureel en concreet een plek te geven in het beleid, alsook in de uitvoering van dat beleid in de gebiedsprocessen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Jesseka Batteau
Partij voor de Dieren
Amos de Jong
Volt
Philip Overkleeft
D66
Marjolein van Elteren
Groen Links
Wilma de Boer-Leijsma
PvdA
Jan Breur
SPStatus

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Actualiteitenmotie Stop overbodig vliegen boven onze provincie -- Aangenomen

Lees verder

Actualiteitenmotie Tussentijdse evaluatie van de participatie binnen het UPLG -- Ingetrokken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer