Motie over de komst van mega­stallen


18 april 2011

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 april 2011

Gehoord de beraadslagingen over het Coalitieakkoord

Constaterende:
Dat Provinciale Staten, bijeen op 7 februari 2011, unaniem hebben vastgesteld de kern van het verzoek zoals geformuleerd in het Burgerinitiatief Megastallen, en ondertekend door 15.000 inwoners, “om de komst van (of uitbreiding naar) grootschalige intensieve veehouderijen tegen te houden”,

Constaterende:
Dat het desbetreffende besluit van 7 februari 2011 geen uitzondering maakt voor
het reconstructiegebied;

Constaterende:
Dat unaniem is vastgesteld “als definitie voor ‘grootschalige intensieve veehouderijen’ (megastal) een bouwblokgrootte van meer dan 1.5 hectare aan te houden”;

Constaterende;
Dat het Coalitieakkoord desondanks volgens deze definitie voor de grondgebonden veehouderij “onder voorwaarden [...] een oppervlakte […] van 2,5 ha” mogelijk maakt;

Voorts constaterende;
Dat het Coalitieakkoord eveneens volgens deze definitie voor niet-grondgebonden intensieve veehouderij “in het reconstructiegebied [...] in het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) en in de verwevingsgebieden, onder de hiervoor genoemde voorwaarden, oppervlakten tot maximaal 2,5 ha” mogelijk maakt.

Dragen het college van GS op;
De besluitvorming van 7 februari 2011 van Provinciale Staten te respecteren, en de consequenties van dit besluit voor het beleid uit te werken met inachtneming van de definities die daarin zijn vastgelegd.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PvdA, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV, GroenLinks, D66, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer