Sociale huis­vesting


11 mei 2011

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 april 2011

Gehoord de beraadslagingen over het Coalitieakkoord,

Constaterende dat:
• De woningnood in de provincie Utrecht zeer hoog is, met name op het gebied van sociale huisvesting, en dat de wachttijd voor een eengezinswoning in de provincie oploopt tot 11 jaar in steden als Utrecht, Houten en Zeist, en zelfs 15 jaar in Bilthoven;
• Europese regelgeving stelt dat sociale huisvesting alleen nog beschikbaar is voor mensen met een jaarinkomen tot €33.614;
• De regering plannen heeft de huur voor alle sociale huurwoningen met € 120 per maand te verhogen en daarnaast de huurtoeslag met €177 per jaar te verminderen;
• De woningmarkt door de economische crisis, de financiële crisis en de bankencrisis op slot zit;
• Banken zeer terughoudend zijn aan het verlenen van hypotheken, in het bijzonder aan starters;
• Starters, lager betaalden en ook de middeninkomens hierdoor niet in de gelegenheid zijn een koopwoning te kopen;

Tevens constaterende dat:
• Het regeerakkoord van VVD en CDA op pag. 30 stelt dat “toezicht en de regie op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting [...] naar de provincies [gaat]”;
• Het Coalitieakkoord de gemeenten bestempelt als “de juiste bestuurslaag als het gaat om de verscheidenheid van het woningaanbod (doelgroepenbeleid)” en stelt zich daar niet mee te bemoeien;
• Het nieuwe college voorts in lijn daarmee ook stopt met de starters¬lening¬regeling;

Van mening dat:
• De kabinetsvoornemens ten aanzien van de sociale huursector leiden tot toe¬nemende krapte in het aanbod aan sociale huurwoningen en een steeds groter beslag op de gezinsinkomens voor wat betreft woonlasten;
• Er door de Europese regelgeving voor inkomens net boven modaal een niemands¬land ontstaat qua woningaanbod;
• Met het loslaten door de Provincie van sturing op verscheidenheid in het woning¬aanbod het gevaar bestaat dat gemeenten alleen nog huizen bouwen vanuit financiële motieven;
• Er vanwege een 30%-regel binnen het BRU-gebied een ongewenst verschil ontstaat tussen de inspanningsverplichtingen van gemeentes op het gebied van verscheidenheid in woningaanbod;
• Het niet opleveren van 15.000 woningen per jaar in de bouwsector alleen al 30.000 banen kost en zeer slecht is voor de Utrechtse economie, welke een kerntaak is van de provincie;

Dragen het college van GS op;
• in afwijking van het collegeprogramma in de woningbouwprogramma’s te streven naar 30% sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen (< € 200.000);
• in afwijking van het collegeprogramma het verstrekken van startersleningen te continueren;

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PvdA, SP

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, SGP, GroenLinks, 50PLUS

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer