Motie Ruim­te­lijke door­re­kening coali­tie­ak­koord 2023 -- Aange­nomen


Motie bij Coali­tie­ak­koord 2023

30 augustus 2023

Verzoekt het college van GS:

In de strategische collegeagenda een ruimtelijke doorrekening te maken van de plannen vanuit het coalitieakkoord zodat deze vergeleken kunnen worden met de ruimtelijke doorrekening die opgesteld is op 20-12-2022.

Aanleiding:

Er komen steeds meer claims op de schaarse ruimte die we in onze provincie hebben. Een flink aantal van de ambities die in het coalitieakkoord staan beschreven, hebben een flink grondoppervlak nodig. Denk hierbij aan de woningambitie, bossenstrategie en natuur realisatie, mobiliteit, infrastructuur voor de energietransitie, de oppervlakte die voor de opwekking voor duurzame energie nodig is en de extensivering van de landbouw.

Beoogd effect:

Met een doorrekening van de plannen van de huidige coalitiepartijen, kan een indicatie gegeven worden over hoeveel grond areaal daarvoor nodig is. Met de oplevering van de strategische collegeagenda kunnen we dan tijdens het debat een betere weging van de consequenties van deze plannen maken.

Argumenten:

De ruimte wordt steeds schaarser in onze provincie. Er moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot wat wel en wat niet kan. In het coalitieakkoord staat onder andere beschreven dat er tot 2040 een voorgenomen groei van 25% inwoners van onze provincie plaats zal vinden. We moeten daarom goed over het ruimtebeslag van deze verandering nadenken. Op 29 juni 2022 is de motie aangenomen om een ruimtelijke doorrekening voor de nationale en de decentrale opgaven en doelen, conform de provinciale Omgevingsvisie te berekenen (Motie 87 Ruimtelijke doorrekening).

Nu er een nieuw coalitieakkoord is, is het goed om ook voor deze komende periode op voorhand te weten welke consequenties er aan de ambities hangen, juist ook op het gebied van ruimtelijke ordening.


Status

Aangenomen

Voor

BBB, JA21, SGP, CU, PvdD, GL, D66, PvdA, VVD, CDA, 50PLUS, PVV, FvD, SP, Volt

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Plassen bij de Maarsseveenseplassen -- Verworpen

Lees verder

Motie Financiƫle ruimte voor landgoed Oude Tempel -- Verworpen, toezegging gedeputeerde punt 2

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer