Motie rust voor ganzen in de rui

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van de Jaarrekening 2016,

constaterende dat:

  • Wegens diverse gerechtelijke uitspraken in 2016 geen ganzen gevangen mochten worden in de rui;
  • Dat het aantal overzomerende ganzen begint af te nemen,

overwegende dat:

  • Het vangen en doden van ganzen in de rui gepaard gaat met aanzienlijk dierenleed zoals onder meer toegelicht in een rapport van de Dierenbescherming [1];
  • Dat het met rust laten van ganzen blijkt te leiden tot minder ganzen en daarmee een diervriendelijke manier is om overlast te laten afnemen,

verzoeken het college van GS:

  • Geen ganzen te doden in de rui;
  • PS jaarlijks op de hoogte te stellen van het aantal overzomerende ganzen,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] Brief_van_Dierenbescherming_over_ganzen_vergassen

 

Status: Verworpen
Voor: PvdA, PVV, SP, GroenLinks (3 voor, 1 tegen), PvdD
Tegen: VVD, D66, CDA, CU, SGP