Motie wei voor de koe

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017, ter behandeling van de Kadernota 2017,

constaterende dat:

  • In 2001 nog 90% van de koeien weidegang had,
  • Convenantpartijen in 2012 hebben afgesproken om weidegang voor koeien vrijwillig te realiseren, maar dat weidegang sindsdien is afgenomen van tot 65% in 2015 en dat de Wageningen Universiteit voorspelt dat dit aandeel zonder interventie snel zal afnemen tot 57% in 2020;
  • De Tweede Kamer bij een meerderheid bestaande uit D66, GroenLinks, SP, PVV, PvdA en de PvdD een motie[1] heeft aangenomen voor een wettelijke borging van weidegang voor alle koeien;
  • De staatssecretaris van Economische Zaken deze motie niet uitvoert en er weer voor kiest met de convenantpartijen en provincies te praten over vrijwillige weidegang,

overwegende dat:

  • De Tweede Kamerfracties van D66, GroenLinks en SP in hun initiatiefnota ‘Wei voor de koe’ terecht stellen dat wettelijke borging van weidegang nu nodig is als we de melkveesector niet verder uit willen laten groeien tot bio-industrie;
  • De initiatiefnemers van ‘Wei voor de koe’ in hun nota wijzen op de onderzoeken die aantonen dat weidegang goed is voor het dier, de natuur, het milieu en het in vrijwel alle gevallen financieel voordelig is voor boeren;
  • De financiële voordelen van de provincie gerelateerd aan het voorgaande ook toenemen bij een hoger percentage weidegang;

verzoeken het college van GS:

  • Om per brief het Rijk op te roepen om de genoemde motie voor wettelijke borging van weidegang voor alle koeien uit te voeren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1]motie-ouwehand: weidegang-voor-koeien-wettelijk-borgen-omdat-het-percentage-weidende-koeien-achteruit-gaat

Status: Verworpen
Voor: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD
Tegen: VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP