Motie Uitvoe­rings­agenda Ener­gie­tran­sitie


3 juli 2017

MOTIE 16, d.d. 06.07.2017

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juli 2017 ter behandeling van de Jaarrekening 2016,

Constaterende dat:

  • In het coalitieakkoord de energietransitie tot prioriteit is benoemd;
  • De provincie ernaar streeft om in 2040 Klimaatneutraal te zijn zodat het energieverbruik in balans is met de productie van duurzame energie;
  • In de Provinciale Energieagenda doelstellingen per jaar zijn opgesteld die tevens bruikbaar zijn als indicator voor de resultaten van de inspanningen van de provincie op het gebied van de energietransitie;

Overwegende dat:

  • In 2016 de doelstelling voor 5% energiebesparing niet is gehaald;
  • Er in 2016 een toename in energiegebruik was, in plaats van een besparing;
  • Het aandeel duurzame energie waarschijnlijk niet is toegenomen maar afgenomen, terwijl de doelstelling een aandeeltoename van 5% per jaar is;
  • De hoeveelheid windenergie in 2016 is blijven staan op 25 MWe terwijl we voor 2020 ten minste 65,5 MWe gerealiseerd moeten hebben;

Verzoeken het college van GS om:

  • Een concreet Uitvoeringsplan te verbinden aan de doelen in de Provinciale Energieagenda. In dit Uitvoeringsplan leiden de maatregelen tot de te realiseren energiedoelen per jaar, en tot de doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040.

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, CU, PvdD

Tegen

VVD, CDA, PVV, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer