Motie stop inflatie van duurzaamheid

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 november 2017 ter behandeling van de Begroting 2018,

constaterende dat:

  • Het begrip duurzaamheid te pas en te onpas wordt gebruikt in beleidsplannen van de provincie;

overwegende dat:

  • Duurzaamheid een containerbegrip zonder inhoudelijke betekenis dreigt te worden;
  • Bij het gebruik van de term duurzaamheid ook de invulling en uitvoering hiervan duidelijk moet zijn;

verzoeken het college van GS:

  • Wanneer beleid wordt voorgesteld waarin duurzaamheid wordt verbonden aan een thema of specifiek onderwerp, concreet te maken hoe sociaal-maatschappelijke en ecologische specten worden meegenomen en volhoudbaar worden gemaakt,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

 

 

 

 

 

 

Status: Ingetrokken wegens toezegging
Voor: n.v.t.
Tegen: n.v.t.