Motie Toetsing op beleids­doelen -- Verworpen


Motie bij Staten­voorstel Jaar­stukken 2022

28 juni 2023

Dragen het College van Gedeputeerde Staten op om

Vanaf de Jaarrapportage 2023 voortaan een toetsing van de inhoudelijke voortgang van de realisatie van de beleidsdoelen op te nemen volgens het gehanteerde stoplicht systeem.

Aanleiding

In de Jaarstukken 2022 zien we per programma de vastgestelde doelen, de omschreven processen en de vastgestelde maatregelen. Er is tevens een toetsing uitgevoerd die veelal over de uitgevoerde maatregelen gaat. Hierbij is zichtbaar welke maatregelen wel, gedeeltelijk of niet zijn uitgevoerd en waarom. Dit is visueel inzichtelijk gemaakt met de stoplichtkleuren groen, oranje en rood. Met een toetsing van alleen de maatregelen is het onzeker of de programma- en beleidsdoelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Beoogd effect

Met meer inzicht in de mate waarin doelen zijn gerealiseerd, zijn PS beter in staat GS te controleren en indien nodig bij te sturen.

Argumenten

  • Provinciale Staten controleert Gedeputeerde Staten, daarvoor is inzicht nodig in realisatie van doelen
    PS kan GS alleen controleren als PS weten in hoeverre de programma- en onderliggende beleidsdoelen zijn gerealiseerd. De mate van realisatie van doelen is een belangrijke indicatie voor de overweging of bijsturing noodzakelijk is.
  • De jaarrapportage is bruikbaar instrument voor controle van GS
    De jaarlijks terugkerende jaarrapportage is een bruikbaar instrument voor het in kennis stellen van PS over de voortgang op het niveau van de gestelde doelen. Bij de bespreking van de jaarstukken kan daarmee direct vooruit gekeken worden naar kadernota en begroting.

Opstellers

O. Butterman, PvdD
A. de Jong, Volt
M. Hoek 50PLUS
A. Verleun BBB


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BBB, Volt, FvD, 50PLUS, SGP, CU, SP, PVV

Tegen

JA21, PvdA, CDA, D66, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Behoud landgoed Oude Tempel -- Aangenomen

Lees verder

Motie OV op volle sterkte -- Verworpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer