Motie uitbreiding inten­sieve veehou­derij in verwe­vings­ge­bieden


28 juni 2010

MOTIE UITBREIDING INTENSIEVE VEEHOUDERIJ IN VERWEVINGSGEBIEDEN

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 28 juni 2010 ter behandeling van het Statenvoorstel reactie op advies SVGV actualisatie Reconstructieplan,

Constaterende dat:
Gedeputeerde Staten voorstellen om een extra groei van 30% van de bouwblokken van intensieve veehouderij bedrijven in verwevingsgebieden mogelijk te maken via algemene regels in de PRV;

Overwegende dat:
De reconstructiezonering tot doel heeft om verdere ontwikkeling van de intensieve veehouderij buiten de landbouwontwikkelingsgebieden in te perken;
De subsidieregeling voor verplaatsing van intensieve veehouderij bedrijven is ingesteld om een afwaartse beweging te realiseren vanaf de extensiverings- en verwevingsgebieden naar het Landbouw Ontwikkelings Gebied;
Uitbreiding van intensieve veehouderij bedrijven in verwevingsgebieden deze afwaartse beweging weer tenietdoet;

Van mening zijnde dat:
Er zuinig met overheidsgeld omgesprongen dient te worden en dat er dientengevolge geen overheidsgeld uitgegeven dient te worden voor de inkrimping van de intensieve veehouderij in een gebied, terwijl tegelijkertijd in hetzelfde gebied uitbreiding van de intensieve veehouderij wordt toegestaan;

Verzoeken het college van Gedputeerde Staten om:
Extra uitbreiding van bouwblokken van intensieve veehouderij bedrijven in de verwevingsgebieden niet mogelijk te maken.

En gaan over tot de orde van de dag.
W.A. Bodewitz
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP, D66, MooiUtrecht, PartijvoordeDieren

Tegen

CDA, PvdA, CU, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer