Motie weide­vogels – ruim­te­lijke bescherming


12 december 2016

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 12 december 2016, ter behandeling van het Statenvoorstel invoering Wet natuurbescherming (Wnb),

constaterende dat:

  • De Europese Commissie in de Vogel- en Habitatrichtlijn een instandhoudingsplicht heeft opgelegd aan Nederland voor het op peil houden van weidevogelpopulaties;
  • De provincie hierdoor een (inter)nationale verantwoordelijkheid heeft om de weidevogelpopulaties te behouden én te beschermen;
  • De provincie kiest voor de rol van motivator jegens het ruimtelijk beschermen van de weidevogelkerngebieden. De provincie stelt in de Natuurvisie: “Hier willen we ongewenste ontwikkelingen voorkomen door bij gemeenten aandacht te vragen voor dit onderwerp. Het is aan de gemeenten en waterschappen of ze hier vervolgens gehoor aan geven”,

overwegende dat:

  • De provincie in haar Natuurvisie aangeeft dat zij de openheid van weidevogelkerngebieden tracht te beschermen door gemeenten te vragen, maar niet te verplichten, om bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening te houden met weidevogel kerngebieden.

verzoeken het college van GS om:

  • Wat betreft de bescherming van weidevogelkerngebieden een actievere rol aan te nemen, en gemeenten en waterschappen ruimtelijk bindende maatregelen op te leggen om weidevogelgebieden te beschermen tegen ontwikkelingen die een negatieve invloed hebben op weidevogelpopulaties,

en gaan over tot de orde van de dag.

Femke Merel Arissen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GL, 50+

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, CU, SGP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer