Motie WHO-normen geen gebakken lucht

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 5 februari 2018,

Constaterende dat:

  • De samenwerkingsagenda Gezonde Lucht de ambitie uitspreekt om samen met partners (…) toe te werken naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO);
  • In de commissievergadering wel sprake was van een periodieke rapportage luchtkwaliteit tegen deze normen, maar niet bleek dat het ook integraal meegenomen zou worden in andere relevante stukken van de provincie.

Overwegende dat:

  • Toepassing van WHO normen als streefwaarde niet alleen een intentie moet zijn, maar ook zijn weerslag moet hebben in alle relevante besluitvorming van de provincie.
  • Luchtkwaliteit in meerdere programma’s terugkomt, te denken aan het mobiliteitsprogramma, de landbouwvisie etc.;

Draagt GS op om

  • In alle vast te stellen relevante programma’s en voorstellen de WHO normen zichtbaar als streefnorm mee te nemen en de bijdrage daaraan als beoordelingscriterium mee te wegen,

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Marc de Droog             D66

Huib van Essen             GroenLinks

Annet Krijgsman           PvdA   

Andrea Poppe               SP

Mieke Hoek                   50PLUS

Femke Merel Arissen   PvdD - medeondertekend                                       

 

 

Status: Aangenomen
Voor: D66, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS, PvdD
Tegen: VVD, CDA, PVV, SGP