Bij wind­molens rekening houden met fauna


14 maart 2013

Windenergie is een vorm van duurzame energieopwekking die deel uitmaakt van de mogelijkheden om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. De Partij voor de Dieren ondersteunt initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, maar er moet wel rekening gehouden worden met de in het wild levende dieren. De wieken van windmolens kunnen namelijk slachtoffers veroorzaken onder vogels en vleermuizen. De Statenfractie Utrecht heeft daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd om bij het in kaart brengen van mogelijke windmolenlocaties, rekening te houden met de aanwezige fauna. Dit is toegezegd en daartoe opgenomen in de Provinciale Structuurvisie.

Op dit moment komt onze energie voor ruim 95% uit brandstoffen van fossiele oorsprong. Deze bronnen zijn eindig. Daarbij vormt de winning en het verbruik van fossiele energie een aanslag op ons klimaat én ons leefmilieu. In de toekomst is het overschakelen op duurzame energie dan ook onvermijdelijk. Met behulp van windturbines kan windkracht omgezet worden in energie. Daarmee vormt windkracht één van de belangrijke energiebronnen voor de toekomst.

Om onomkeerbare effecten van ons fossiele energieverbruik op het klimaat en milieu voor te zijn, vindt de Partij voor de Dieren dat mogelijkheden tot het opwekken van duurzame energie moeten worden gestimuleerd en onverwijld moeten worden ingevoerd. De inzet van duurzame energie is gericht op het ontzien van het klimaat én ons milieu. De partij vindt het daarom belangrijk om bij systemen voor duurzame energieopwekking ook rekening te houden met de impact ervan op de directe omgeving.
Fractievoorzitter Willem van der Steeg: “De wieken van turbines kunnen slachtoffers veroorzaken onder vogels en vleermuizen, vooral als er windmolens op bestaande trekroutes van vogels geplaatst worden. Het is daarom goed dat ons verzoek is overgenomen om rekening te houden met de aanwezige fauna.”