Duizenden vissen en kikkers in provincie levend begraven


22 juni 2008

Motie Partij voor de Dieren om schade aan fauna bij slootdemping te voorkomen verworpen

In de Utrechtse Statenvergadering van 23 juni heeft de coalitie een motie van de Partij voor de Dieren om met voorstellen te komen die waarborgen dat fauna zo min mogelijk schade ondervindt van demping van wateren verworpen.

Jaarlijks worden in de provincie Utrecht zo’n 80 à 90 sloten in agrarische gebieden gedempt. Dat gebeurt omdat er een andere inrichting van percelen wordt gewenst of omdat de waterhuishouding in een gebied gereguleerd moet worden. Daarbij worden duizenden vissen, padden, kikkers en vele andere dieren levend begraven. Voor het dempen van wateren zijn regels opgesteld door LNV. Echter daarin wordt alleen rekening gehouden met zwaar beschermde (zeldzame) diersoorten. De provincie kan, bijvoorbeeld in haar Verordening bescherming Natuur en Landschap, heel goed daarnaast regels opstellen waaraan men zich moet houden bij het dempen van wateren. Bijvoorbeeld het vangen van dieren en binnen een kleine straal weer uitzetten, door het water uit te drijven naar een naastliggende sloot. Of dieren de kans geven een andere plek te zoeken.
Er staan in de Verordening bescherming Natuur en Landschap wel voorschriften aangaande het materiaal waarmee wateren gedempt mogen worden, maar niet met betrekking tot de wijze waarop de demping uitgevoerd mag worden. De huidige wet- en regelgeving biedt daarmee onvoldoende kaders waarmee schade aan fauna voorkomen kan worden. Met andere woorden: kikkers, padden en vele soorten vissen mogen gewoon levend begraven worden zolang deze dieren niet erg zeldzaam zijn. Mevrouw Bodewitz van de Partij voor de Dieren: “We betreuren ten zeerste dat de provincie hierover geen beleid wil opstellen. Wij vinden het van belang dat fauna in te dempen wateren tijdig en zo diervriendelijk mogelijk geëvacueerd wordt. Met een kleine aanpassing in de regelgeving kan al zoveel dierenleed voorkomen worden. Dit college is zeer dieronvriendelijk.”
De Partij voor de Dieren hoopt dat de waterschappen in de toekomst wel bereid zijn om de regels te stellen voor het redden van waterdieren en zal hierop de aandacht vestigen tijdens de waterschapsverkiezingen in november.