Haas is ‘het haasje’ in Kromme Rijn­gebied


25 maart 2008

Provincie Utrecht geeft groen licht voor hazenjacht

Utrecht, 25 maart 2008 – Hoewel het reguliere jachtseizoen voor hazen nog maar net is afgesloten, heeft de Provincie Utrecht onlangs ontheffing verleend om nogmaals met het geweer hazen te doden in het Kromme Rijngebied. De statenfractie van de Partij voor de Dieren stelt grote vraagtekens bij de gang van zaken en heeft deze week hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten.

De Provincie Utrecht heeft ontheffing verleend aan Wildbeheereenheid Kromme Rijngebied voor het afschieten van hazen buiten het reguliere jachtseizoen. De ontheffing is verleend vanwege te verwachten schade aan fruitbomen in het gebied.
Volgens de Partij voor de Dieren is hier sprake van een zeer twijfelachtige gang van zaken. Als voorwaarde voordat afschotontheffing wordt verleend geldt namelijk dat er twee preventieve maatregelen genomen dienen te worden. Uit de aanvraag zelf blijkt echter maar één preventieve maatregel genomen te zijn, te weten afleidend voeren. En toch is ontheffing verleend...

Daarnaast stelt het Faunafonds in haar Handboek voor schadebestrijding, dat schade aan fruitbomen valt te voorkomen door afrastering. Het Faunafonds keert om die reden dan ook geen schadevergoeding uit bij schade aan fruitbomen door hazen. Gedeputeerde Staten volgt kennelijk de lijn van het Faunafonds, want afrastering geldt als vereiste preventieve maatregel.
In de ontheffingsaanvraag wordt echter bij de genomen preventieve maatregelen afrasteren niet genoemd. En toch is ontheffing verleend...

De Partij voor de Dieren heeft hierover opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten.