Kandi­daten gezocht voor Water­schaps­ver­kie­zingen 2008


17 mei 2008

Kandidatenprofiel Waterschapsverkiezingen 2008

Algemeen
In november 2008 vinden in Nederland de Waterschapsverkiezingen plaats. In een aantal waterschappen is de Partij voor de Dieren van plan deel te nemen, zo ook in het Waterschap Stichtse Rijnlanden en mogelijk in de Waterschappen Vallei en Eem, Rivierenland en Amstel, Gooi en Vecht. Meer informatie over de waterschappen en de verkiezingen is te vinden op de website van de Unie van Waterschappen (www.uvw.nl).
Bij deelname aan de Waterschapsverkiezingen is van cruciaal belang dat we beschikken over goede kandidaten. Aangezien de Waterschapsverkiezingen voor het eerst plaatsvinden door middel van een lijstenstelsel (i.p.v. een personenstelsel) en wij als partij (evenals andere politieke partijen) voor het eerst van plan zijn deel te nemen aan deze verkiezingen is het zeer lastig een inschatting te maken op hoeveel zetels in een waterschapsbestuur wij kunnen rekenen. Op basis van onze doelstelling in relatie tot de belangrijke dier-, milieu- en natuurgerelateerde onderwerpen die spelen binnen het waterschap, de voorheen geringe opkomst, maar lage stemdrempel (via internet) en onze activiteit op internet is een naar verhouding goed stemresultaat zeker niet uit te sluiten.
Het bestuur is van mening dat ingezet moet worden op 5 te verkiezen kandidaten op een lijst van totaal 10 personen per waterschap.

Eisen kandidaat Waterschapsbestuurder
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2007 is vooral gezocht naar kandidaten die aantoonbare en langdurige affiniteit hebben met en ervaring hebben binnen organisaties die actief zijn met het beschermen van dieren, natuur en milieu. Deze lijn willen wij graag voortzetten. Zitting nemen in een waterschapsbestuur is een goede kans om opgedane ervaring om te zetten in (politiek)bestuurlijke verantwoordelijkheid op belangrijke beleidsterreinen.

Kandidaten zijn tenminste 18 jaar of ouder en herkennen zich in de keuze van de Partij voor de Dieren om niet in termen van links en rechts te willen opereren, maar het alles overstijgende belang van dierenrechten te vertegenwoordigen. Kandidaten dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van het waterschap. Of u woonachtig bent in het gebied kunt u nagaan op de website http://www.midex.nl/waterschap/default.aspx?website=midex door uw postcode en huisnummer in te vullen.
De kandidaat heeft een sterke affiniteit met de thema’s die binnen de waterschappen spelen en richt zich daarbij in hoofdzaak op de direct diergerelateerde onderwerpen als vismigratie (diervriendelijke vispassages), algehele waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers. Uiteraard is ook de veiligheid van waterkeringen (dijken) en de daarbij grootschalige toegepaste muskusrattenbestrijding een belangrijk thema waarbij het geluid van de Partij voor de Dieren zeer gewenst is.
Bij het maken van stemkeuzes die liggen buiten de primaire aandachtssfeer van onze partij wordt altijd gehandeld in overleg met de Provinciale fractie en/of de Provinciaal coördinator. Kandidaten verklaren ook niets te doen wat de partij of haar doelstellingen in diskrediet zou kunnen brengen of in strijd is met de landelijk overeengekomen koers van de partij. Wanneer kandidaten in het waterschap gekozen zijn als vertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren, kunnen zij geen lid zijn van andere politieke partijen.

Tijdsinvestering en vergoeding
Besturen kost tijd en een grove indicatie valt te geven over hoeveel tijd. Deze schatting is gebaseerd op de ervaring van waterschapsbestuurders.
In totaal zal gerekend moeten worden op een tijdsinvestering van 40 tot 55 dagdelen per jaar. Deze tijd is onderverdeeld in vergaderingen van het algemeen bestuur (16 tot 24 dagdelen, inclusief voorbereiding), commissievergaderingen (9 dagdelen), scholingsbijeenkomsten (6-8 dagdelen) en overige bijeenkomsten (12 dagdelen).
Vanaf 1 januari 2009, het moment waarop het nieuwe waterschapsbestuur aantreedt, zal er hoogstwaarschijnlijk ook een nieuw vergoedingenstelsel in werking treden. Hiervoor moet het Waterschapsbesluit nog worden aangepast.
Uitgangspunt is dat de systematiek van beloning van gekozen bestuurders van middelgrote gemeenten (60.001 tot 100.000 inwoners) wordt aangehouden.
Voor het bestuurslidmaatschap van een waterschap wordt geschat dat 1/3 van de tijd van een gemeenteraadslid nodig is. Dat betekent een vergoeding van €377,- per maand, plus een bijdrage aan de zorgverzekering en andere bijdragen zoals bijv. de onkostenvergoedingen.

Kandidaatstelling en selectie
Kandidaatstelling kan tot 30 mei ’08 door middel van een korte brief met motivatie en CV naar emailadres w.bodewitz@partijvoordedieren.nl, met als onderwerp kandidaatstelling waterschap Stichtse Rijnlanden of kandidaatstelling waterschap Vallei en Eem of kandidaatstelling waterschap Rivierenland of kandidaatstelling waterschap Amstel, Gooi en Vecht.