Mest­ver­gisting poten­tieel gevaar voor omwo­nenden


6 juli 2010

Persbericht

Utrecht, 6 juli 2010 – De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Utrecht over subsidies voor mestvergistingsinstallaties. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat mestvergisting hoge veiligheidsrisico’s met zich meebrengt voor de omgeving. Omdat er nog meer nadelen kleven aan mestvergisting vraagt de Partij voor de Dieren om af te zien van deze subsidies.

De Partij voor de Dieren vindt het onverstandig om provinciale subsidie te geven voor mestvergisting, omdat er zorgen zijn over mogelijke risico’s en gevaren. De Vrom-inspectiedienst heeft namelijk geconcludeerd dat de veiligheid van mestvergistingsinstallaties zeer te wensen over laat. Er zijn calamiteiten bekend waarbij doden zijn gevallen. Hiermee vormen de installaties een risico voor de omgeving.
Daarnaast gaat mestvergisting in de praktijk gepaard met een aanzienlijk aantal overtredingen, illegale praktijken en onduidelijkheden, waarbij bijvoorbeeld restafval wordt weggeschoven als ‘mest’, terwijl het onder de afvalstoffenregeling valt. Ook komt het voor dat mest gemengd wordt met materialen die daarvoor niet zijn toegestaan en waarvan het effect op milieu en veiligheid niet is onderzocht. Tevens is herkomst en doel van het getransporteerde vergistingsmateriaal vaak onbekend door onjuiste registratie.

Vergistingsinstallaties voor mest zijn alleen rendabel op grote veehouderijen waar meer dan 200 koeien of meer dan 1000 varkens worden gehouden. Deze technologie bestaat dus bij de gratie van de intensieve veehouderij. Bij het stimuleren van deze technologie wordt daarmee tevens de intensieve veehouderij gestimuleerd. Vergistingsinstallaties kunnen ernstige geuroverlast veroorzaken en zorgen daarmee voor een toename van de al aanwezige geuroverlast rondom intensieve veehouderijen.

De Partij voor de Dieren vraagt aan Gedeputeerde Staten om de subsidies voor mestvergisters in te trekken en beschikbaar te stellen voor stimulering van de biologische en extensieve veehouderij.
“De subsidies voor mestvergisters en ook luchtwassers houden een intensief veehouderijsysteem in stand dat per definitie niet duurzaam is en zijn daarmee een schijnoplossing. Des te meer omdat in de praktijk de beloofde resultaten niet worden behaald of het systeem hoge veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Het doel achter de subsidieverlening is het verminderen van de schadelijke emissiestromen uit de intensieve veehouderij. Dit doel kan echter evengoed bereikt worden met het inkrimpen van de veestapel en met een meer extensieve bedrijfsvoering. Wij zien daarom liever dat de provincie subsidie beschikbaar stelt voor veehouderijen die willen overschakelen op een extensieve of biologische bedrijfsvoering’’, aldus Wanda Bodewitz, fractievoorzitter Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Petitie tegen doden ganzen

De faunabescherming won op woensdag 2 juni een rechtszaak die zij had aangespannen tegen een besluit van de provincie Utrec...

Lees verder

Eksters vogelvrij verklaard in provincie Utrecht

Hongerige eksters bedreigen de fruitteelt en mogen daarom van 1 juli tot en met 1 november 2010 afgeschoten worden...

Lees verder