Mogelijk anti­bi­o­ti­ca­re­sis­tente bacteriën in Utrechts opper­vlak­te­water


17 juni 2011

Steeds vaker komen antibioticaresistente bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Een van deze bacteriën, de ESBL-bacterie, wordt bijvoorbeeld aangetroffen in 85% van de kip. Deze bacterie ontstaat door veelvuldig gebruik van antibiotica, zoals o.a. het geval is in de intensieve veehouderij en bij zogenaamde hotspots als ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Deze resistente bacteriën bemoeilijken het bestrijden van infecties bij mens en dier. Omdat dierlijke mest ook voor bemesting van het land wordt gebruikt, zijn sommige grondgeteelde groenten nu ook besmet met de ESBL-bacterie. De mest kan tevens afspoelen in het oppervlaktewater en terechtkomen in zwemwater waar mensen recreëren. Omdat de provincie Utrecht verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het zwemwater heeft de Partij voor de Dieren vragen gesteld.

Het Rijksinstituut Voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) heeft onderzoek gedaan naar ESBL’s die in oppervlaktewater terechtkomen in gebieden waar veel veehouderijen gevestigd zijn. Daaruit is gebleken dat de ESBL-bacterie in zwemwater een directe of indirecte bedreiging kan vormen voor de gezondheid van de mens en ziekten tot gevolg hebben die moeilijk of niet te behandelen zijn. Antibiotica helpt niet meer bij mensen die besmet zijn met de ESBL bacterie, vanwege de resistentie van deze bacterie voor antibiotica, met alle vergaande gevolgen van dien.

Deze situatie baart de fractie van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht grote zorgen. Daarom heeft de partij schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten, omdat de provincie belangrijke taken heeft op het gebied van schoon water en een veilige en schone leefomgeving.

“Door de bemesting van groenten kan de ESBL-bacterie via de bodem in de waterkringloop terecht komen. Ook is directe afspoeling in het oppervlaktewater mogelijk. Dit kan grote gevolgen hebben voor recreanten die blootgesteld worden aan de gevaarlijke bacterie. Het zou goed zijn als de provincie onderzoekt of er ook in Utrecht eventueel gevaar is voor de volksgezondheid”, aldus fractievoorzitter Willem van der Steeg.

Gerelateerd nieuws

Provincie Utrecht terughoudend met verlenen ontheffing voor jacht met kunstlicht

Op 6 mei j.l. heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de jacht op vossen met ...

Lees verder

Partij voor de Dieren Provincie Utrecht zoekt Voorzitter

Komend najaar zal de werkgroep van de provincie Utrecht worden omgevormd naar een afdeling. Het huidige werkgroepbestuur en...

Lees verder