Partij voor de Dieren Provincie Utrecht zoekt Voor­zitter


26 juni 2011

Komend najaar zal de werkgroep van de provincie Utrecht worden omgevormd naar een afdeling. Het huidige werkgroepbestuur en toekomstige afdelingsbestuur zoekt een voorzitter. Het afdelingsbestuur heeft tenminste tot taak:

  • het bijeenroepen van de afdelingsvergadering;
  • het verzorgen van de communicatie met de leden enerzijds en andere partijorganen anderzijds;
  • de organisatie van de afdeling goed laten functioneren binnen de door de partij gestelde kaders in o.a. de statuten, reglementen en handboeken;
  • het volgen van de fracties en het verbinden van fracties met de afdeling;
  • scouting van nieuw potentieel voor de partij;
  • het voeren van verkiezingscampagnes in geval van deelname aan verkiezingen en het daarbij betrekken van de leden, fracties en kandidaten;
  • het vertegenwoordigen van de afdeling, zowel binnen de partij als naar buiten;
  • het bevorderen van de ondersteuning van de fracties;
  • het motiveren en stimuleren van actieve leden om concrete activiteiten te ontplooien;
  • het uitvoeren van het jaarplan alsmede het opstellen van een jaarverslag met overzicht en behaalde resultaten van activiteiten.

Taken afdelingsvoorzitter
Als voorzitter geeft u leiding aan het bestuur en de afdeling. Taken die u als voorzitter heeft zijn onder andere het voorzitten van de bestuursvergaderingen en afdelingsvergaderingen, het voeren van verkiezingscampagnes, het zorg dragen voor ledenbindende activiteiten en het initiëren van activiteiten om de partij lokaal en regionaal te profileren. Ook werft u nieuw potentieel voor de partij en stimuleert u gekwalificeerde leden hun politieke ambities waar te maken. De voorzitter is het bindend element tussen de verschillende fracties en de afdeling. Daartoe onderhoudt u nauw contact met de gekozen volksvertegenwoordigers. U bent te typeren als daadkrachtig en besluitvaardig en u beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Wat vragen wij?
Als bestuurder van een provinciale afdeling neemt u plaats in een onbezoldigd werkbestuur en bent u in staat om samen met de overige bestuursleden de provinciale afdeling verder vorm te geven. U herkent zich in de standpunten van de Partij voor de Dieren en bent lid van de partij. Wij verwachten dat u goed op de hoogte bent van wat er in de betreffende provincie speelt met betrekking tot de kernthema’s van onze partij: dieren, natuur en milieu. Daarnaast verwachten we uitstekende bestuurlijke en communicatieve vaardigheden, volledige instemming met de doelstellingen van onze partij, teamspirit en enthousiasme. Verder bent u van onbesproken gedrag en woonachtig in de provincie waarvoor u zich wilt kandideren. Benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaren en wij verwachten van kandidaten dat zij de totale zittingstermijn in functie blijven. De gemiddelde tijdsbesteding zal zo’n 4 tot 6 uur per week bedragen, incidenteel kan dit meer zijn.

Wat bieden wij?
De Partij voor de Dieren is een actieve en flexibele partij waar veel ruimte is voor eigen initiatieven en persoonlijke ontwikkeling. Ondersteuning vanuit het partijbureau wordt geboden in de vorm van verzekeringen, scholing en vorming en een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten voor de partij.

Solliciteren
Voor meer informatie betreffende de plek van het afdelingsbestuur in de gehele organisatie verwijzen wij u graag naar het onderdeel ‘Organisatie’ op onze website. Reageren kan door middel van een brief met motivatie en CV per e-mail naar utrecht@partijvoordedieren.nl. Uw brief dient vóór 20 juli 2011 bij ons binnen te zijn. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het bovenstaande e-mailadres of met Hiltje Keller (secretaris van de werkgroep) op telefoonnummer 06-16496443.

Gerelateerd nieuws

Mogelijk antibioticaresistente bacteriën in Utrechts oppervlaktewater

Steeds vaker komen antibioticaresistente bacteriën bij dieren, mensen en in het milieu voor en dat levert een gevaar o...

Lees verder

Blik op diervriendelijker muskusrattenbeleid

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota op maandag 27 juni heeft de Partij voor de Dieren de bestrijding van de muskusr...

Lees verder