Partij voor de Dieren ernstig bezorgd over herin­richting N411


10 februari 2015

Utrecht, 9 februari 2015 – De Partij voor de Dieren heeft zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau haar zorgen geuit omtrent de reconstructie van de provinciale weg N411. Deze reconstructie is wat betreft veiligheid een urgente aangelegenheid. Echter, de realisatie van de huidige plannen zal een forse aanslag vormen op de drie landgoederen Oud- en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen. De Partij voor de Dieren maakt zich daarom sterk voor behoud van de landgoederen, snelheidsverlaging op de N411 en de daarmee samenhangende veiligheid.

Begin juni 2014 stelde de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de PvdD schriftelijke vragen aan het college van B&W omtrent de herinrichting van de N411. Dit vanwege zorgen om de effecten die de realisatie van het (brom)fietspad ten noorden van de N411 op de kwetsbare landgoederen zal hebben. Deze voorkeursvariant, die gisteren aan de Provinciale Staten is voorgelegd, zal zorgen voor de kap van een rij monumentale bomen aan de rand van de landgoederen. Ook zal door de herinrichting de Achtmorgenweide doorkruist worden. Uit de antwoorden op de vragen van de PvdD bleek vorig jaar dat ook de gemeente Utrecht wil dat de monumentale bomen bij de entree van het Markiezenbos gespaard blijven en een andere inrichting van de aansluiting met de Mereveldseweg gewenst is. De PvdD is van mening dat de landgoederen nu al teveel in de verdrukking komen en vindt dat dit (brom)fietspad er niet mag komen.

De realisatie van een (brom)fietspad aan de noordzijde, lijkt de aanzet voor verdere verstedelijking in een groen gebied. Als dit pad er komt zullen er ook nieuwe fietsverbindingen kriskras over de landgoederen gerealiseerd worden richting het Krommerijn Zwembad, Utrecht Science Park (De Uithof) en de sportvelden, die voor een nóg grotere druk op de landgoederen zullen zorgen.

PvdD raadslid Eva van Esch: “Amelisweerd en Rhijnauwen zijn niet voor niets uitgeroepen tot rijksmonumenten. Deze landgoederen bezitten zeer waardevolle flora en fauna die nu al onder druk staan door de vele recreanten. De Partij voor de Dieren vreest voor de komst van hordes fietsers en de onrust en schade voor de landgoederen die zij zullen veroorzaken.”

De PvdD is dan ook blij dat een amendement tegen dit fietspad met een nipte meerderheid is aanvaard in de Provinciale Statenvergadering van gisteren. Ook heeft de PvdD het voorstel voor een veiligheidsauditor gesteund, met dien verstande dat de PvdD ook de veiligheid van dieren hierin wil opnemen.

Snelheidsverlaging
De Partij voor de Dieren pleit echter ook voor een snelheidsverlaging van 80 km/uur naar 60 km/uur over de gehele lengte van de N411, in het kader van veiligheid voor mens en dier, maar óók ten behoeve van de luchtkwaliteit waarmee het in en rond Utrecht slecht gesteld is. Hiertoe moet de provincie Utrecht een functiewijziging doorvoeren, namelijk van een gebiedsontsluitingsweg naar een erfontsluitingsweg. Het doorgaande verkeer zal dan via ingrijpende maatregelen aan de rand van Bunnik (ochtendspits) en Utrecht (avondspits) teruggedrongen moeten worden van 12.000 motorvoertuigen per etmaal naar maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal. De PvdD is vóór deze noodzakelijke terugdringing van autoverkeer, maar de provincie wil echter pas over tien jaar een functiewijziging overwegen.

PvdD statenlid Willem van der Steeg: “Er gelden nu maar liefst vier snelheidswijzigingen op deze weg, van 50 naar 60 naar 80 naar 60. Dat is niet alleen erg onoverzichtelijk, maar ook onveilig. De meest eenvoudige oplossing om de N411 veiliger te maken is het verlagen van de snelheid naar 60 km/uur. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat de provincie het autoverkeer terugdringt en niet bevordert met nóg meer asfalt en de uitbreiding van de A27.”

De Partij voor de Dieren vindt daarom dat er nog eens zeer kritisch naar de herinrichtingsplannen gekeken moet worden.

De schriftelijke vragen van de Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dierenover de herinrichting van de N411 vindt u hier.

Gerelateerd nieuws

Geen geborgde zetels in waterschap

De provincie Utrecht gaat zich uitspreken voor een democratischer waterschapsbestuur. Daartoe is vandaag een motie aangenomen...

Lees verder

Vragen over dooikorrels als alternatief voor strooizout

De Partij voor de Dieren heeft middels schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gepleit voor het gebruik ...

Lees verder