Partij voor de Dieren stemt tegen verbreding van A27


8 juni 2016

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht heeft in de Provinciale Statenvergadering van maandag 6 juni j.l. tegen de verbreding van de A27 gestemd. De plannen voor deze verbreding kwamen in Provinciale Staten opnieuw ter sprake, omdat het Minsterie van Infrastructuur & Milieu het besluit tot de verbreding van de A27 ter inzage heeft gelegd, met daarbij de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

De Partij voor de Dieren is tegen verbreding van de A27, omdat hiervoor honderden monumentale bomen van landgoed Amelisweerd moeten worden gekapt die een grote natuurwaarde vertegenwoordigen. Ook leidt de verbreding tot een verslechtering van de luchtkwaliteit en gaan de werkzaamheden ten behoeve van de verbreding gepaard met langdurige overlast voor zowel het verkeer als omwonenden. Daarbij zijn de plannen voor de verbreding inmiddels achterhaald: recent onderzoek wijst immers uit dat de verbreding niet nodig is door minder verkeerstoename én dat er andere oplossingen zijn om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, waarbij een wegverbreding niet nodig is.

Om deze redenen heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren een motie van de PvdA gesteund die het college van Gedeputeerde Staten oproept om middels een zienswijze aan Rijkswaterstaat, de Minister op te roepen af te zien van de verbreding van de bak van Amelisweerd. Deze motie is verworpen omdat de fracties van GroenLinks, D66, VVD, CDA, PVV en de SGP zich niet konden vinden in deze oproep.

Een motie van GroenLinks die Gedeputeerde Staten oproept om bij het kabinet aan te dringen om nieuwe onderzoeken over de verbreding mee te laten wegen in de besluitvorming en de realisatie van de verbreding uit te stellen, heeft de Statenfractie van de Partij voor de Dieren niet gesteund. Dit omdat de Partij voor de Dieren zich hoe dan ook verzet tegen de verbreding, en niets ziet in nieuwe onderzoeken of slechts het uitstellen van de plannen.

“Onze tweedekamerfractie heeft gestemd tegen de verbreding van de A27, onze gemeenteraadsfractie is tegen én onze provinciale fractie is tegen. We waren tegen, we zijn tegen, en we blijven tegen,aldus Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Statenfractie Partij voor de Dieren Utrecht.

Gerelateerd nieuws

Konijnen ten prooi aan fretten en roofvogels

Utrecht, 11 april 2016 – De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over een ontheffing die...

Lees verder

Provincie Utrecht tegen komst plofkippenfabriek

Utrecht, 5 juli 2016 – De provincie Utrecht spreekt zich uit tegen de komst van een vestiging van het Oekraïense kippenbedrij...

Lees verder