Provincie laat vogels stikken


24 juni 2008

Partij voor de Dieren verontwaardigd over afschuifpolitiek

Een voorstel van de Partij voor de Dieren om voor 3 jaar de Stichting Vogelopvang in Utrecht te subsidiëren heeft maandag in de Provinciale Statenvergadering geen meerderheid gekregen. Met de subsidie had de vogelopvang fondsenwervende activiteiten kunnen opzetten waardoor in de toekomst de stichting minder afhankelijk zou zijn van subsidie van de overheid.

Stichting Vogelopvang in Utrecht is sinds dit voorjaar gesloten. Zij hebben hiertoe besloten, omdat ze de kwaliteit van de verzorging van vogels die worden binnengebracht niet langer konden garanderen. De stichting kampt namelijk met een tekort aan vrijwilligers en is op zoek naar een beheerder. Jaarlijks worden zo’n 2500 vogels binnengebracht door burgers, dierenbescherming of door justitie. Al 20 jaar huist de stichting in Utrecht. Het belangrijkste argument van CDA, VVD en PvdA tegen het argument van de Partij voor de Dieren was dat vogelopvang een gemeentelijke taak is. Echter de laatste jaren komt nog maar de helft van de vogels uit de gemeente Utrecht, de overige vogels komen uit de rest van de provincie. De Flora- en faunawet geeft aan dat iedereen een zorgplicht met betrekking tot in het wild levende dieren heeft. Burgers geven invulling aan deze zorgplicht door een gewonde vogel naar een vogelopvangcentrum te brengen. Wanda Bodewitz, die het amendement inbracht en toelichtte in de vergadering: “De provincie is ingevolge haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de toepassing van de Flora- en faunawet en gezien het regionale karakter van de vogelopvang de aangewezen overheidsinstantie om een goede opvang voor de vogels mogelijk te maken. Maar je ziet dat gemeente en provincie naar elkaar wijzen. Niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. Gedeputeerde Krol noemt de vogelopvang een lokale aangelegenheid maar dat is het dus duidelijk niet.”

Voor 2008 is er door de gemeente Utrecht eenmalig een bijdrage gedaan voor het aanstellen van een beheerder voor de opvang. Nu er geen subsidie vanuit de provincie beschikbaar wordt gesteld zal volgende jaar de beheerder weer kunnen vertrekken. Met het voorstel van de Partij voor de Dieren kan juist de continuïteit en de professionalisering van de opvang worden geregeld.