Schrif­te­lijke vragen over de dreigende kap van duizend bomen aan de Broek­hui­zerlaan te Leersum


Indiendatum: 24 jul. 2020

Geachte college van Gedeputeerde Staten,

Op 16 juni 2020 verscheen in het AD het artikel “Deze monumentale bomenrij dreigt te verdwijnen, maar is dat nou echt nodig?” .

In het artikel wordt een bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangevraagde kapvergunning voor de kap van in totaal zo’n duizend, waaronder monumentale, bomen aan de Broekhuizerlaan te Leersum ter discussie gesteld.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de geplande bomenkap aan de Broekhuizerlaan in Leersum?

In het artikel staat dat “Chantal Broekhuis, verantwoordelijk wethouder voor de bomen, zegt dat de gemeente en de provincie steeds zijn betrokken bij de voorgenomen bomenkap”.

2. Kunt u aangeven op welke wijze de provincie is betrokken bij de voorgenomen bomenkap?

3. Is voor de kap een ontheffing nodig in het kader van de Wet natuurbescherming en zo ja, is deze ontheffing aangevraagd?

4. Valt het gebied waar de bomenkap is gepland onder een van de categorieën van artikel 4.6 van de Beleidsregels natuur en landschap Provincie Utrecht? Zo ja, is GS voornemens een kapverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

In het artikel wordt gesproken over zieke bomen.

5. Betreft dit alle duizend bomen die op de planning staan gekapt te worden? Zo nee, bent u met onze fractie van mening dat het kappen van gezonde bomen zeer onwenselijk is, en dat met de huidige klimaat problematiek het kappen van gezonde waaronder monumentale bomen moet worden voorkomen?

In een vervolg artikel dat op 2 juli 2020 in het AD verscheen “Beuken in Broekhuizerlaan in Leersum nog honderd jaar mee? Wat een onzin.”, stelt bosbouwer Gerard Koopmans van Bosgroep Midden Nederland, (die tevens het plangebied onder handen zal gaan nemen in opdracht van de landeigenaren). “De bomen gaan nog maar een jaar of tien, hoogstens vijftien, mee.“ Daarentegen stelt boomchirurg Jørn Copijn in hetzelfde artikel dat de bomen nog wel honderd jaar zouden meegaan en dat de kap dus volstrekt onnodig is.

6. Is er ook een onafhankelijk ecologisch onderzoeksbureau betrokken bij het plangebied, en is door dit ecologisch onderzoeksbureau de nut en noodzaak voor de kap van duizend, waaronder monumentale bomen, aangetoond? En is daarbij rekening gehouden met de eventuele aanwezigheid van (beschermde) diersoorten die in het plangebied leven?

In het vervolg artikel van 2 juli 2020 wordt een aantal van 313 te willen kappen bomen genoemd.

7. Om hoeveel bomen gaat het in totaal, om 313 of eerder 1000 bomen en hoeveel van deze bomen zijn daadwerkelijk onherstelbaar ziek?

8. Klopt het dat vanuit het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht geld beschikbaar wordt gesteld voor de grootschalige kap rond de Broekhuizerlaan te Leersum? Zo ja, hoeveel?

9. Bent u met ons eens dat een minder rigoureus alternatief, bijvoorbeeld een flinke snoei onderhoudsbeurt, waarbij in ieder geval gezonde bomen gespaard kunnen blijven en waarbij het onderkomen van (beschermde) diersoorten blijft behouden, veruit de voorkeur geniet?

10. Bent u bereid in overleg met de gemeente Utrechtse Heuvelrug de grootschalige kap aan de Broekhuizerlaan in Leersum te ontraden en te wijzen op minder rigoureuze alternatieven?

11. Klopt het dat de monumentale beuken langs de Broekhuizerlaan de status van “nationaal beschermde monumenten” dragen? Zo ja, op welke bescherming kunnen deze nationaal beschermde monumentale bomen rekenen en van wie?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] https://www.ad.nl/utrecht/deze-monumentale-bomenrij-dreigt-te-verdwijnen-maar-is-dat-nou-echt-nodig~ab87a7e4/

[2] https://www.ad.nl/utrecht/beuken-in-broekhuizerlaan-in-leersum-nog-honderd-jaar-mee-wat-een-onzin~acaa30c4/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer