Vragen over bouw zorg­centrum Beukenbrug in EHS en ten koste van dassen­burcht


Indiendatum: mei 2008

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 van het RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz, Partij voor de Dieren en Jos Kloppenborg, GroenLinks betreffende de mogelijke bouw van een zorgcentrum in het EHS gebied Beukenburg

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 25 februari 2002 heeft GS besloten tot een subsidie van 2 miljoen euro aan het Utrechts Landschap voor de aankoop van Landgoed Beukenburg in Groenekan. De overweging daartoe was dat “de aankoop van Landgoed Beukenburg een belangrijke aankoop is voor de uitbreiding van de Ecologische Hoofdstructuur in de provincie Utrecht.”

Op 21 januari 2008 verleent de gemeente De Bilt een bouwvergunning aan een projectontwikkelaar die op het Landgoed Beukenburg een zorgcentrum wil gaan bouwen. In het gebied bevindt zich een dassenburcht. Het landgoed Beukenburg is nu reeds van belang als leefgebied voor de das, maar kan in de toekomst zelfs een uitvalsbasis worden van waaruit kolonisatie van andere terreinen in de omgeving plaatsvindt. De das is een beschermde diersoort en staat in de provincie Utrecht zelfs op de Oranje Lijst als bedreigde soort.
De afgelopen jaren heeft de provincie veel geïnvesteerd in de aanleg van faunapassages en ecoducten. Het gebied waar het zorgcentrum gepland is, bevindt zich in het hart van de groene zone waar die faunapassages doorheen leiden. Omdat het gebied een smalle strook land betreft, heeft de bouw van een zorgcentrum een enorme impact op de flora en fauna. Hierdoor wordt immers de ecologische ader dichtgemetseld.


Naar aanleiding van het voorgaande, wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen:

1) De gemeente De Bilt heeft de provincie in het kader van de Samenwerkingsagenda om ondersteuning gevraagd om de mogelijkheden voor een alternatieve locatie voor het zorgcentrum te onderzoeken. Is de insteek van dat onderzoek om binnen de gemeentegrenzen te blijven of wordt er provinciebreed naar een locatie gezocht?

2) Kunt u ons informeren over de voortgang van dat haalbaarheidsonderzoek?

3) In het haalbaarheidsonderzoek naar alternatieve locaties zal volgens een raadsvoorstel ook het oprekken van de rode contour worden bekeken. Een citaat uit het raadsvoorstel: “Provinciale ondersteuning kan hierin verhelderend werken”. Zal de provincie meewerken aan het oprekken van de contour? Heeft de provincie dergelijke verwachtingen gewekt?

4) Welke maatregelen gaat u nemen, los van het haalbaarheidsonderzoek voor een alternatieve locatie, om te zorgen dat de reeds geïnvesteerde gelden voor de EHS en faunapassages niet voor niets zijn geweest en er dus geen zorgcentrum wordt gebouwd in dit kwetsbare deel van de Ecologische Hoofdstructuur?

5) Welke maatregelen gaat u nemen, los van het haalbaarheidsonderzoek voor een alternatieve locatie, om te zorgen dat de bedreigde diersoort das een plek blijft houden in de provincie Utrecht?


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en Groen Links hoogachtend,

Wanda Bodewitz en Jos Kloppenborg

Indiendatum: mei 2008
Antwoorddatum: 26 jun. 2008

Antwoord 1:
Insteek is om binnen de gemeentegrenzen te blijven

Antwoord 2:
Er is, via de deskundigenpool, onder verantwoordelijkheid van de gemeente een procesmanager aan de slag; deze heeft aangegeven dat er medio juni 2008 een tussenrapportage aan B&W wordt aangeboden en dat de verwachting is dat in juli 2008 zijn opdracht is afgerond.

Antwoord 3:
Indien het gemeentebestuur ons verzoekt om voor het realiseren van het bouwplan de contour “op te rekken” dan zal de aanvaardbaarheid daarvan worden afgewogen aan de hand van de daarvoor in het streekplan geformuleerde criteria.
Er zijn geen verwachtingen gewekt. In de samenwerkingsagenda is expliciet aangegeven dat de gemaakte afspraak geen toezegging voor het verruimen van de rode contouren inhoudt.

Antwoord 4:
De provincie heeft geen formele instrumenten in handen om een zorgcentrum op deze locatie te weren. Het is aan de gemeente om te beoordelen of het concrete plan past binnen het geldende bestemmingsplan. Als het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan dan móet het gemeentebestuur, gelet op het limitatief-imperatieve stelsel van de Woningwet, de bouwvergunning verlenen.
Overigens is de vraag te absoluut in de veronderstelling dat de bouw van dit zorgcentrum er voor zou zorgen dat reeds geïnvesteerde gelden voor de EHS en faunapassages voor niets zijn geweest. De ontwikkeling geeft beperkingen aan de kwaliteitsontwikkeling, maar met een goede inpassing blijft (een deel van) de beoogde kwaliteit haalbaar. Wel dient bedacht te worden dat het beoogde nieuwe gebouw groter wordt dan het huidige (het bestemmingsplan maakt dit ook mogelijk). Ook het gebruik van de omgeving (o.a. tuinaanleg) en de verkeersdruk zullen flink toenemen met negatieve effecten voor het functioneren van de natuurlijke omgeving.

Antwoord 5:
In het Utrechtse deel van het verspreidingsgebied van de das worden door de provincie regulier diverse maatregelen genomen om voor de diersoort das het leefgebied te optimaliseren en verder uit te breiden. Gedacht moet worden aan (geen uitputtend overzicht):
- ontsnipperingsmaatregelen als faunapassages onder (provinciale) wegen;
- ondersteuning beheer (van zowel particulieren als terreinbeherende organisaties);
- subsidiering van ontsnipperingsmaatregelen van derden;
- ontwikkeling van nieuwe natuur;
- toetsen van nieuwe planologische ontwikkelingen aan het “nee, tenzij”beginsel van het streekplan voor de EHS en aan Flora- en faunawet;
- gebiedssamenwerking t.b.v. natuurkwaliteitsontwikkeling.
De verwachting is, de ontwikkeling van de stand van de das wijst daar ook al nadrukkelijk op, dat deze maatregelen zorgen voor zowel gebiedsuitbreiding als intensivering van al gebruikt gebied. Met andere woorden, het gaat goed met de das in Utrecht, waarbij naar verwachting steeds grotere delen van de flanken van de Heuvelrug geoccupeerd zullen worden. Na de rampzalige stand van enkele decennia terug, enkele dieren op het grensgebied van NH-Utrecht (zuidelijke Gooi), is dit een heel positieve ontwikkeling. De menselijke inspanningen hebben daar sterk aan bijgedragen.

Interessant voor jou

Vragen over beleidsnota Flora- en faunawet Provincie Utrecht

Lees verder

Vragen over audit reconstructie Gelderse Vallei Utrecht Oost

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer