Vragen over de bestrijding van de eiken­pro­ces­sierups


Geacht college van Gedeputeerde Staten,

De provincie maakt bij de bestrijding van de eikenprocessierups (EPR) gebruik van het giftige middel Xentari. Daarbij wordt aangegeven dat het middel alleen werkt tegen rupsen.[1]

  1. Veel ecologen waarschuwen dat het giftige Xentari ook zeer schadelijk is voor andere rupsen en dat het gebruik ervan het ecologisch evenwicht verstoord. Is GS zich ervan bewust dat andere rupsen en vlinders hierdoor ook dood zullen gaan, waardoor er bijvoorbeeld weer vrijwel geen voedsel is voor jonge mezen?
  2. Een andere maatregel die de provincie neemt tegen de EPR is het uitbreiden van natuurvriendelijke beheersing. Is GS het met ons eens dat de inzet van Xentari hier nogal haaks op staat?
  3. Op de provinciale website staat dat het middel niet schadelijk is voor de omgeving of andere dieren. Waar is deze aanname op gebaseerd? Vindt GS dat de (mogelijke) schadelijke gevolgen van gebruik van Xentari voldoende in beeld zijn?
  4. Het gif wordt gespoten wanneer het niet regent om uitspoeling te voorkomen. Xentari zou echter 5 tot 7 dagen actief zijn. Bent u het met ons eens dat uitspoeling dan niet voorkomen kan worden?
  5. De gemeente Epe stopt per direct met het spuiten van Xentari, vanwege de negatieve effecten[2]. Is het college bereid om dit voorbeeld te volgen?
  6. Ziet GS mogelijkheden voor koppeling van de natuurvriendelijke beheersing van de EPR met Operatie Steenbreek? Bloemrijke bermen, dorpen en steden kunnen namelijk natuurlijke vijanden van de EPR stimuleren.

Hoogachtend,

Namens de Partij voor de Dieren,
Willem van der Steeg

Namens GroenLinks,
Marjolein van Elteren

[1] https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/mobiliteit/bestrijding-eikenprocessierups#preventie

[2] https://www.destentor.nl/epe/epe-stopt-per-direct-met-spuiten-omstreden-gif-tegen-jeukrups~a51bffd6/?