Vragen over bebouwing legakkers Vinke­veense Plassen


Indiendatum: mrt. 2020

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in de provinciale Natuurvisie aangemerkt als ‘natuurparel’. Bovendien heeft het gebied een belangrijke verbindingsfunctie voor het aansluitende Natura2000-gebied Botshol.

Het bestemmingsplan Plassengebied maakt het mogelijk dat er gebouwd wordt op de legakkers en dat recreatie is toegestaan.

In het M.E.R. advies (2015, Arcadis) is daarover het volgende geconcludeerd:

“De belangrijkste effecten die als gevolg daarvan kunnen optreden in het Natura 2000-gebied Botshol zijn toename van de depositie van stikstof en toename van de geluidbelasting.

De habitattypen in Botshol zijn gevoelig voor de toename van stikstof. De achtergronddepositie van stikstof in het gebied is hoger dan de zogenaamde kritische depositiewaarde van een aantal van deze habitattypen. Wanneer het bestemmingsplan Plassengebied leidt tot verdere toename van de depositie, kunnen significant negatieve gevolgen op voorhand niet worden uitgesloten, ook wanneer deze toename zeer gering is.”

Daarnaast wordt er op legakkers in de Vinkeveense Plassen ook illegaal gebouwd, waardoor druk op de natuurwaarden nog groter is.

Gemeente De Ronde Venen is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dat in januari 2021 zou moeten worden vastgesteld.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

  1. De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). In welke mate is sprake van overtreding van de Wnb bij de illegale bebouwing van legakkers en treedt de provincie hier handhavend tegen op?
  2. Klopt het dat de gemeente De Ronde Venen voornemens is om met het nieuwe bestemmingsplan, bestaande illegale bebouwing op de legakkers te legaliseren? Zo ja, welke acties onderneemt GS hierop?
  3. Gezien de stikstofgevoeligheid van de habitattypen in Botshol, is bouwen op legakkers in de Vinkeveense Plassen überhaupt nog mogelijk?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 8 apr. 2020

Geachte mevrouw Keller,

Onderstaande ontvangt u de beantwoording van de door u ex. Art. 47 RvO aan het college van Gedeputeerde Staten gestelde vragen betreffende bebouwing legakkers Vinkeveense Plassen.

Uw toelichting bij de gestelde vraag:

De Vinkeveense Plassen zijn onderdeel van Natuur Netwerk Nederland (NNN) en in de provinciale Natuurvisie aangemerkt als 'natuurparel'. Bovendien heeft het gebied een belangrijke verbindingsfunctie voor het aansluitende Natura2000-gebied Botshol. Het bestemmingsplan Plassengebied maakt het mogelijk dat er gebouwd wordt op de legakkers en dat recreatie is toegestaan. In het M.E.R.-advies (2015, Arcadis) is daarover het volgende geconcludeerd: "De belangrijkste effecten die als gevolg daarvan kunnen optreden in het Natura 2000-gebied Botshol zijn toename van de depositie van stikstof en toename van de geluidbelasting. De habitattypen in Botshol zijn gevoelig voor de toename van stikstof. De achtergronddepositie van stikstof in het gebied is hoger dan de zogenaamde kritische depositiewaarde van een aantal van deze habitattypen. Wanneer het bestemmingsplan Plassengebied leidt tot verdere toename van de depositie, kunnen significant negatieve gevolgen op voorhand niet worden uitgesloten, ook wanneer deze toename zeer gering is." Daarnaast wordt er op legakkers in de Vinkeveense Plassen ook illegaal gebouwd, waardoor druk op de natuurwaarden nog groter is. Gemeente De Ronde Venen is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dat in januari 2021 zou moeten worden vastgesteld.

Onze fractie heeft hierover de volgende vragen:

1. De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb). In welke mate is sprake van overtreding van de Wnb bij de illegale bebouwing van legakkers en treedt de provincie hier handhavend tegen op?

Antwoord:
De provincie is inderdaad bevoegd gezag voor de Wnb en heeft hiervoor het beleidskader Wet Natuurbescherming opgesteld. De handhaving hiervan is belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). De RUD Utrecht voert hier enkele keren per jaar regulier toezicht uit. De Wnb voorziet niet in toezicht op illegale bebouwing, wel op toezicht en handhaving bij verstoring van bepaalde diersoorten. Mochten de medewerkers constateren of hier melding van ontvangen door derden, treden zij, waar nodig, handhavend op. De bevoegdheid om op te treden tegen het illegaal gebruik van grondperceel, in het bijzonder het voorkomen van bebouwing op de legakkers, ligt bij de gemeente De Ronde Venen.

2. Klopt het dat de gemeente De Ronde Venen voornemens is om met het nieuwe bestemmingsplan, bestaande illegale bebouwing op de legakkers te legaliseren? Zo ja, welke acties onderneemt GS hierop?

Antwoord:
Gemeente De Ronde Venen is gestart met de voorbereiding om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan zijn vele bestaande illegale objecten aanwezig waar de gemeente voor aan de lat staat om een standpunt over in te nemen. De Ronde Venen is voornemens om een positieve bestemming aan (een deel van) deze objecten toe te kennen in ruil voor (natuur)compensatie en het duurzaam behouden van de cultuurhistorisch waardevolle legakkers. Een totaalvoorstel is tot op heden nog niet met ons college gedeeld, wij hebben als gevolg daarvan nog geen standpunt ingenomen. Het opstellen van een bestemmingsplan zullen wij nauwlettend volgen en er daarbij op sturen dat de kaders uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) (maar ook de in procedure zijnde omgevingsverordening) gevolgd worden. Waar mogelijk zullen we ook kansen, waarbij onze provinciale belangen gerealiseerd kunnen worden, proberen te benutten en ingebed te krijgen in dit plan. Hierbij kan, in geval van de verplichte compensatie, gedacht worden aan het sturen op specifieke soort en/of locatie van compensatie. Ook zou gedacht kunnen worden aan het herstellen van bijvoorbeeld verzonken legakkers die in positieve zin bijdrage aan de natuurdoelstelling ter plaatse.

3. Gezien de stikstofgevoeligheid van de habitattypen in Botshol, is bouwen op legakkers in de Vinkeveense Plassen überhaupt nog mogelijk?

Antwoord:
Dit is niet op voorhand te zeggen. Via een 'passende beoordeling' dient aangetoond te worden of er sprake kan zijn van aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden. De passende beoordeling dient door de gemeente, als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure, uitgevoerd te worden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Vragen over westelijke ontsluiting Amersfoort

Lees verder

Vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer