Vragen over de moge­lijkheid tot het verhan­delen en ter consumptie beschikbaar stellen van spreeuwen


Indiendatum: jan. 2014

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Met de spreeuw gaat het slecht. De populatie heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een aanzienlijke achteruitgang. Er resteert slechts 40% van de populatie ten opzichte van de jaren tachtig.[1] Het is aannemelijk dat de spreeuw in de nabije toekomst op de zogenaamde Rode Lijst terecht komt.[2] De Vogelbescherming en SOVON hebben 2014 daarom uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Spreeuw’.

Eerder dit jaar is een restauranthouder uit Cothen op de vingers getikt omdat er spreeuwen op de menukaart stonden. Deze waren in het kader van schadebestrijding afgeschoten. Een dergelijke handelsconstructie is in het huidige beleid niet toegestaan. Staatsecretaris Dijksma zegt hierover: “Het commercieel uitbaten van beschermde soorten is in zijn algemeenheid ongewenst. Deze zijn niet voor niets beschermd.”

Het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van spreeuwen geeft een financiële prikkel aan het afschot van spreeuwen. De financiële prikkel die ontstaat door het verhandelen van afgeschoten spreeuwen, komt de inzet voor het nemen van adequate preventieve maatregelen tegen bedrijfsschade niet ten goede.

Via de media werd bekend dat restaurant de Pronckheere in de toekomst graag spreeuwen wil blijven serveren: “Ik ben in overleg met de provincie om voor volgend jaar alsnog een ontheffing te krijgen”, aldus de restauranthouder van de Pronckheere.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van afgeschoten spreeuwen een financiële prikkel geeft aan het afschot van spreeuwen, en dat deze financiële prikkel (financieel belang bij afschot) de inzet voor het nemen van adequate preventieve maatregelen tegen bedrijfsschade niet ten goede komt? Zo nee, waarom niet?

2. Is het College het met ons eens dat het verhandelen en ter beschikking stellen voor consumptie van spreeuwen die vanwege schadebestrijding zijn geschoten, verboden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft u voornemens om de verordening schadebestrijding dieren zo aan te passen dat het ter consumptie beschikbaar stellen en verhandelen van spreeuwen mogelijk wordt?

4. Een voor de hand liggende juridische weg voor het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van spreeuwen zou een art. 68 ontheffing kunnen zijn. De gronden waarop een dergelijke ontheffing kan worden aangevraagd zijn respectievelijk verkeersveiligheid, volksgezondheid, schade aan agrarische bedrijven en de natuur. Het ter beschikking stellen van afgeschoten dieren voor verhandeling en consumptie houdt geen verband met deze ontheffingsvoorwaarden. Bent u het met ons eens dat artikel 68 ontheffingen niet zijn bedoeld om beschermde dieren tot commercieel handelswaar aan te wijzen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u het met ons eens dat een eventueel besluit uwerzijds om de weg vrij te maken voor het serveren van spreeuwen als delicatesse in het Jaar van de Spreeuw, een ‘hele vieze smaak in de mond geeft’?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

[1] https://www.sovon.nl/nl/content/jaar-van-de-spreeuw

[2] http://www.nieuws.nl/algemeen/20131130/Vogelbescherming-ziet-toekomst-spreeuw-somber-in

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 11 feb. 2014

Toelichting:

Met de spreeuw gaat het slecht. De populatie heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een aanzienlijke achteruitgang. Er resteert slechts 40% van de populatie ten opzichte van de jaren tachtig. Het is aannemelijk dat de spreeuw in de nabije toekomst op de zogenaamde Rode Lijst terecht komt. De Vogelbescherming en SOVON hebben 2014 daarom uitgeroepen tot het'Jaar van de Spreeuw'.

Eerder dit jaar is een restauranthouder uit Cothen op de vingers getikt omdat er spreeuwen op de menukaart stonden. Deze waren in het kader van schadebestrijding afgeschoten. Een dergelijke handelsconstructie is in het huidige beleid niet toegestaan. Staatsecretaris Dijksma zegt hierover: "Het commercieel uitbaten van beschermde soorten is in zijn algemeenheid ongewenst. Deze zijn niet voor niets beschermd."

Het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van spreeuwen geeft een fìnanciële prikkel aan het afschot van spreeuwen. De financiële prikkel die ontstaat door het verhandelen van afgeschoten spreeuwen, komt de inzet voor het nemen van adequate preventieve maatregelen tegen bedrijfsschade niet ten goede.

Via de media werd bekend dat restaurant de Pronckheere in de toekomst graag spreeuwen wil blijven serveren: "lk ben in overleg met de provincie om voor volgend jaar alsnog een onthefilng te krijgen", aldus de restauranthouder van de Pronckheere.

Naar aanleiding van het voorgaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen

1. Bent u het met ons eens dat het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van afgeschoten spreeuwen een financiële prikkel geeft aan het afschot van spreeuwen, en dat deze financiële prikkel (financieel belang bij afschot) de inzet voor het nemen van adequate preventieve maatregelen tegen bedrijfsschade niet ten goede komt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, hiervan zijn wij niet overtuigd. De meeste eetbare beschermde diersoorten die in het kader van jacht of schadebestrijding geschoten worden mogen worden verhandeld en geconsumeerd. Er zijn
geen feiten bekend dat dit een financiële prikkel geeft voor intensiever afschot van deze soorten of dat er minder preventieve maatregelen worden genomen. Daarom zijn wij er dan ook niet van overtuigd dat dit voor de spreeuw wel het geval zal zijn.

2. ls het College het met ons eens dat het verhandelen en ter beschikking stellen voor consumptie van spreeuwen die vanwege schadebestrijding zijn geschoten, verboden moet blijven? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee, spreeuwen kunnen in korte tijd belangrijke schade toebrengen aan de fruitteelt. Ondersteunend afschot van spreeuwen om deze schade te voorkomen en te bestrijden blijft daarom in het kader van de Flora- en faunawet mogelijk en noodzakelijk. Wij zijn van mening dat, indien het noodzakelijk is dieren in het kader van schadebestrijding te doden, deze dieren zoveel nodig nuttig toegepast dienen te worden. Consumptie van deze dieren valt hier onder.

3. Heeft u voornemens om de Verordening Schadebestrijding dieren zo aan te passen dat het ter consumptie beschikbaar stellen en verhandelen van spreeuwen mogelijk wordt?

Antwoord:

Op dit moment biedt de Verordening Schadebestrijding dieren geen mogelijkheid om de in het kader van de schadebestrijding gedode spreeuwen te gebruiken voor consumptie en handelsdoeleinden.
Gelet op het bij het antwoord op vraag 2 aangegeven uitgangspunt zijn wij voornemens bij een toekomstige actualisering van deze verordening te bezien of de spreeuw uit de bijlage van het besluit
zal worden venruijderd en om daarvoor in de plaats ontheffìng te verlenen in het kader van artikel 68 van de Flora en faunawet waarbij eventueel handel en consumptie mogelijk kan worden gemaakt.

4. Een voor de hand liggende juridische weg voor het verhandelen en ter consumptie beschikbaar stellen van spreeuwen zou een art. 68 ontheffing kunnen zijn. De gronden waarop een dergelijke ontheffing kan worden aangevraagd zijn respectievelijk verkeersveiligheid, volksgezondheid, schade aan agrarische bedrijven en de natuur. Het ter beschikking stellen van afgeschoten dieren voor
verhandeling en consumptie houdt geen verband met deze ontheffingsvoonivaarden. Bent u het met ons eens dat artikel 68 ontheffingen niet zijn bedoeld om beschermde dieren tot commercieel
handelswaar aan te wijzen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee. Artikel 68 maakt het mogelijk om, in afwijking van artikel 13 van de wet bij ontheffìng de handel in bepaalde beschermde diersoorten toe te staan. De spreeuwen worden gedood ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden. Dit is een wettelijk erkend belang.

5. Bent u het met ons eens dat een eventueel besluit uwezijds om de weg vrij te maken voor het serveren van spreeuwen als delicatesse in het Jaar van de Spreeuw, een 'hele vieze smaak in de
mond geeft'?

Antwoord:

Nee, zie antwoorden op vraag 1 l/m 4.

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Interessant voor jou

Vragen over het gebruik van kunstlicht

Lees verder

Vragen over het doden van ganzen door middel van onthoofding of neksteek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer