Vragen over de relatie tussen dieren­mis­han­deling en huiselijk geweld


Indiendatum: okt. 2010


Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 van het RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz, Partij voor de Dieren, betreffende de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.


Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting
In het project ‘Een Cirkel van Geweld’ dat is uitgevoerd door Stichting Dierzijn in samenwerking met de Universiteit Utrecht1, is onderzocht welke verbanden er bekend zijn tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Wat betreft de incidentie van huiselijk geweld blijkt er een grote overlap te bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De voornaamste conclusies van de literatuurstudie luiden als volgt:

  • Kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld mishandelen aanzienlijk vaker dieren dan kinderen die geen huiselijk geweld meemaken;
  • Dierenmishandeling door jonge kinderen is een van de sterkste en vroegste diagnostische indicatoren voor gedragsstoornissen;
  • Volwassen dierenmishandelaars zijn aanzienlijk vaker betrokken bij andere geweldsmisdrijven.

Uit het projectrapport blijkt dat de meeste dierenartsen op de hoogte zijn van de relatie tussen dierenmishandeling en het vóórkomen van huiselijk geweld. Ongeveer 60% van de dierenartsen geeft aan wel eens dieren te behandelen waarbij hij /zij mishandeling vermoedt of constateert. In een aantal van die gevallen hebben de dierenartsen sterk de indruk dat er tevens sprake is van huiselijk geweld.

Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid stelt in een trendsignalement dat plegers van huiselijk geweld vaak een geschiedenis van dierenmishandeling met zich meedragen en dat dierenmishandeling daardoor kan worden gezien als een voorspeller en indicator van relationeel geweld.2 Daarnaast heeft op 16 maart 2010 een artikel in de landelijke dagbladen gestaan waarin de Raad voor Dieraangelegenheden een advies bekend maakt aan demissionair minister Gerda Verburg3. De RDA stelt hierin o.a. dat dierenartsen een meldplicht hebben als zij constateren dat het dierenwelzijn wordt aangetast, en dat de overheid bestuurlijke maatregelen moet nemen zodat er kan worden ingegrepen.4 De Partij voor de Dieren is van mening dat het vroegtijdig signaleren van huiselijk geweld veel toekomstig leed kan voorkomen. Dierenmishandeling kan hierbij ingezet worden als indicatiefactor.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Welke conclusies heeft de provincie uit bovengenoemde publicaties getrokken, en welk aanvullend beleid zou er n.a.v. deze feiten ontwikkeld kunnen worden in het kader van het signaleren van kindermishandeling?

2. Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat huiselijk geweld en kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium worden geconstateerd, zodat er adequaat door hulpverleners kan worden ingegrepen?

Dierenartsen zijn vaak de eersten die geconfronteerd worden met de slachtoffers van dierenmishandeling. In sommige gevallen vermoeden zij dat er daarnaast sprake is van huiselijk geweld. Dierenartsen geven echter aan dat zij niet weten wat ze met dergelijke informatie zouden kunnen. Ze stellen daarbij dat een meldpunt een belangrijk instrument zou kunnen zijn om hun vermoedens kenbaar te maken.

3. Bent u het met de dierenartsen eens dat een meldpunt een instrument kan zijn om huiselijk geweld te indiceren?

Binnen de Veiligheidshuizen Utrecht en Amersfoort wordt het vóórkomen van dierenmishandeling niet meegenomen in de indicatie- en diagnosestelling bij huiselijk geweld. Dit terwijl uit het project ‘een Cirkel van Geweld’ blijkt dat het als belangrijke indicatiefactor kan worden ingezet.

4. Hoe zou er binnen de Veiligheidshuizen gebruik kunnen worden gemaakt van dierenmishandeling als indicatiefactor?

Ook de Veiligheidshuizen zouden gebruik kunnen maken van een meldpunt dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld. Zo ontstaat er een breder platform waaruit dierenmishandeling als indicatiefactor voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan worden ingezet.

5. Bent u bereid tot het opzetten van een dergelijk meldpunt?

Het rapport ‘Cirkel van Geweld’, vermeldt tevens het volgende:

  • De helft van de vrouwen die wegens mishandeling in een vrouwenopvangcentrum verblijven en die een huisdier hebben, meldt dat hun huisdier ook is mishandeld;
  • Chantage van partners of kinderen door bedreiging van hun huisdier komt voor in misbruiksituaties om hen tot meewerken of zwijgen te dwingen;
  • Veel kinderen in tehuizen maken gewag van mishandelende volwassenen die dreigen om hun huisdier te doden, beschadigen of af te nemen;
  • Van de vrouwen in opvangcentra meldt 30% dat zij hun vlucht hebben uitgesteld omdat zij bezorgd waren over de veiligheid van hun huisdier.

Bewezen is dat een voorziening voor de opvang van huisdieren in dit soort situaties een drempel wegneemt voor vrouwen en kinderen om een gewelddadige huiselijke omgeving te verlaten. Bij bestaande asielen bestaat geen officiële geheimhouding over de locatie en opvang van dieren. Enkele benaderde asielen geven echter aan geheimhouding over de locatie van dieren uit deze situatie te willen en kunnen garanderen.

6. Bent u bereid deze mogelijkheid verder te inventariseren, en indien deze mogelijkheid een goede uitkomst biedt, deze te formaliseren en te koppelen aan het Veiligheidshuis?


Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Wanda Bodewitz

1 http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/dierenmishandeling_huiselijk_geweld_enders_slegers_2009.pdf

2 http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Trendsignalement_+2010.pdf

3 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6297040/___Dieren_houden_is_geen_recht___.html

4 http://www.rda.nl/pages/adviezen.aspx

Indiendatum: okt. 2010
Antwoorddatum: 9 nov. 2010

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door W. Bodewitz, Partij voor de Dieren, betreffende de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.(d.d. 26 oktober 2010)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting
In het project ‘Een Cirkel van Geweld’ dat is uitgevoerd door Stichting Dierzijn in samenwerking met de Universiteit Utrecht , is onderzocht welke verbanden er bekend zijn tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Wat betreft de incidentie van huiselijk geweld blijkt er een grote overlap te bestaan tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. De voornaamste conclusies van de literatuurstudie luiden als volgt:

• Kinderen die getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld mishandelen aanzienlijk vaker dieren dan kinderen die geen huiselijk geweld meemaken;
• Dierenmishandeling door jonge kinderen is een van de sterkste en vroegste diagnostische indicatoren voor
gedragsstoornissen;
• Volwassen dierenmishandelaars zijn aanzienlijk vaker betrokken bij andere geweldsmisdrijven.

Uit het projectrapport blijkt dat de meeste dierenartsen op de hoogte zijn van de relatie tussen dierenmishandeling en het vóórkomen van huiselijk geweld. Ongeveer 60% van de dierenartsen geeft aan wel eens dieren te behandelen waarbij hij /zij mishandeling vermoedt of constateert. In een aantal van die gevallen hebben de dierenartsen sterk de indruk dat er tevens sprake is van huiselijk geweld.

Het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid stelt in een trendsignalement dat plegers van huiselijk geweld vaak een geschiedenis van dierenmishandeling met zich meedragen en dat dierenmishandeling daardoor kan worden gezien als een voorspeller en indicator van relationeel geweld. Daarnaast heeft op 16 maart 2010 een artikel in de landelijke dagbladen gestaan waarin de Raad voor Dieraangelegenheden een advies bekend maakt aan demissionair minister Gerda Verburg . De RDA stelt hierin o.a. dat dierenartsen een meldplicht hebben als zij constateren dat het dierenwelzijn wordt aangetast, en dat de overheid bestuurlijke maatregelen moet nemen zodat er kan worden ingegrepen. De Partij voor de Dieren is van mening dat het vroegtijdig signaleren van
huiselijk geweld veel toekomstig leed kan voorkomen. Dierenmishandeling kan hierbij ingezet worden als indicatiefactor.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Welke conclusies heeft de provincie uit bovengenoemde publicaties getrokken, en welk aanvullend beleid zou er n.a.v. deze feiten ontwikkeld kunnen worden in het kader van het signaleren van kindermishandeling?

Antwoord:
De provincie heeft geen conclusies getrokken ten aanzien van genoemde problematiek uit de publicaties omdat de provincie geen rol heeft op het terrein van dierenmishandeling en huiselijk geweld.Provinciale Staten hebben in 2009 de beleidsimpuls Dierenwelzijn vastgesteld en de provincie beperkt zich tot de uitvoering van de 6 actiepunten uit de beleidsimpuls. De actiepunten hebben geen van 6 betrekking op genoemde problematiek.

2. Deelt u onze mening dat het belangrijk is dat huiselijk geweld en kindermishandeling in een zo vroeg mogelijk stadium worden geconstateerd, zodat er adequaat door hulpverleners kan worden ingegrepen?

Antwoord:
De provincie heeft hierover geen mening, een oordeel over en aanpak van deze problematiek past niet binnen onze rol.

Dierenartsen zijn vaak de eersten die geconfronteerd worden met de slachtoffers van dierenmishandeling. In sommige gevallen vermoeden zij dat er daarnaast sprake is van huiselijk geweld. Dierenartsen geven echter aan dat zij niet weten wat ze met dergelijke informatie zouden kunnen. Ze stellen daarbij dat een meldpunt een belangrijk instrument zou kunnen zijn om hun vermoedens kenbaar te maken.

3. Bent u het met de dierenartsen eens dat een meldpunt een instrument kan zijn om huiselijk geweld te indiceren?

Antwoord:
De provincie heeft hierover geen mening, een oordeel over en aanpak van deze problematiek past niet binnen onze rol.

Binnen de Veiligheidshuizen Utrecht en Amersfoort wordt het vóórkomen van dierenmishandeling niet meegenomen in de indicatie- en diagnosestelling bij huiselijk geweld. Dit terwijl uit het project ‘een Cirkel van Geweld’ blijkt dat het als belangrijke indicatiefactor kan worden ingezet.


4. Hoe zou er binnen de Veiligheidshuizen gebruik kunnen worden gemaakt van dierenmishandeling als indicatiefactor?

Antwoord:
De provincie heeft hierover geen mening.

Ook de Veiligheidshuizen zouden gebruik kunnen maken van een meldpunt dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld. Zo ontstaat er een breder platform waaruit dierenmishandeling als indicatiefactor voor huiselijk geweld en kindermishandeling kan worden ingezet.

5. Bent u bereid tot het opzetten van een dergelijk meldpunt?

Antwoord:
Nee, zie voor de motivatie de antwoorden op de vragen 1 t/m 4.

Het rapport ‘Cirkel van Geweld’, vermeldt tevens het volgende:

• De helft van de vrouwen die wegens mishandeling in een vrouwenopvangcentrum verblijven en die een huisdier hebben, meldt dat hun huisdier ook is mishandeld;
• Chantage van partners of kinderen door bedreiging van hun huisdier komt voor in misbruiksituaties om hen tot meewerken of zwijgen te dwingen;
• Veel kinderen in tehuizen maken gewag van mishandelende volwassenen die dreigen om hun huisdier te doden, beschadigen of af te nemen;
• Van de vrouwen in opvangcentra meldt 30% dat zij hun vlucht hebben uitgesteld omdat zij bezorgd waren over de veiligheid van hun huisdier.

Bewezen is dat een voorziening voor de opvang van huisdieren in dit soort situaties een drempel wegneemt voor vrouwen en kinderen om een gewelddadige huiselijke omgeving te verlaten. Bij bestaande asielen bestaat geen officiële geheimhouding over de locatie en opvang van dieren. Enkele benaderde asielen geven echter aan geheimhouding over de locatie van dieren uit deze situatie te willen en kunnen garanderen.


6. Bent u bereid deze mogelijkheid verder te inventariseren, en indien deze mogelijkheid een goede uitkomst biedt, deze te formaliseren en te koppelen aan het Veiligheidshuis?

Antwoord:
Nee, zie voor de motivatie de antwoorden op de vragen 1 t/m 4.


Gedeputeerde Staten van Utrecht,


Voorzitter,

Secretaris,


http://www.huiselijkgeweld.nl/doc/publicaties/dierenmishandeling_huiselijk_geweld_enders_slegers_2009.pdf
http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/webwinkel/Trendsignalement_+2010.pdf
http://www.telegraaf.nl/binnenland/6297040/___Dieren_houden_is_geen_recht___.html
http://www.rda.nl/pages/adviezen.aspx


Interessant voor jou

Vragen over onderzoek naar schade door meerkoeten door SOVON

Lees verder

Vragen over ontheffing afschot damherten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer