Vragen over verplaatsing van museum De Ronde Venen, vervolg


Indiendatum: okt. 2015

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Op 6 augustus jongstleden hebben wij vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van museum De Ronde Venen naar Natura2000-gebied Botshol in Waverveen, waarvoor u een subsidie van €100.000 beschikbaar heeft gesteld. In uw beantwoording geeft u aan dat u aan die subsidie twee opschortende voorwaarden verbonden heeft, namelijk dat de subsidie alleen wordt verleend als de gemeente De Ronde Venen de begrote bijdrage aan de verhuizing van het museum van € 350.000 definitief beschikbaar zal stellen, en dat de provincie uiterlijk per 1 december 2015 uitsluitsel verwacht over voornoemde bijdrage. Ook geeft u aan dat indien niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, de provincie Utrecht de subsidieverlening zal intrekken.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft de Wethouder tijdens de vergadering van de commissie Inwonerszaken Samenleving van 5 oktober 2015 echter opgeroepen om de provincie te vragen de tweede opschortende voorwaarde los te laten en uitstel van de termijn van 1 december 2015 te verlenen. De Wethouder heeft vervolgens toegezegd zich hiervoor hard te maken bij Gedeputeerde Pennarts.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

  1. Deelt u onze mening dat de opschortende voorwaarde gehandhaafd dient te blijven, te meer omdat het hier gaat om een verplaatsing naar een Natura2000-gebied? Zo nee, waarom niet?
  2. Zal u het verzoek van de Wethouder van De Ronde Venen om de strikte deadline van 1 december 2015 te laten varen afwijzen? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Toelichting

Op 6 augustus jongstleden hebben wij vragen gesteld over de mogelijke verplaatsing van museum De Ronde Venen naar Natura2000-gebied Botshol in Waverveen, waarvoor u een subsidie van €100.000 beschikbaar heeft gesteld. In uw beantwoording geeft u aan dat u aan die subsidie twee opschortende voorwaarden verbonden heeft, namelijk dat de subsidie alleen wordt verleend als de gemeente De Ronde Venen de begrote bijdrage aan de verhuizing van het museum van € 350.000 definitief beschikbaar zal stellen, en dat de provincie uiterlijk per 1 december 2015 uitsluitsel verwacht over voornoemde bijdrage. Ook geeft u aan dat indien niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, de provincie Utrecht de subsidieverlening zal intrekken.

De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft de Wethouder tijdens de vergadering van de commissie Inwonerszaken Samenleving van 5 oktober 2015 echter opgeroepen om de provincie te vragen de tweede opschortende voorwaarde los te laten en uitstel van de termijn van 1 december 2015 te verlenen. De Wethouder heeft vervolgens toegezegd zich hiervoor hard te maken bij Gedeputeerde Pennarts.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1.) Deelt u onze mening dat de opschortende voorwaarde gehandhaafd dient te blijven, te meer omdat het hier gaat om een verplaatsing naar een Natura2000-gebied? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
ln de betreffende subsidiebeschikking zijn twee opschortende voonivaarden opgenomen. De eerste opschortende voorwaarde is dat de subsidie alleen wordt verleend als de gemeente De Ronde Venen de begrote bijdrage aan de verhuizing van het museum van € 350.000,- definitief beschikbaar zal stellen. Het betreft een eenmalige investeringsbijdrage en de bijdrage voorbereidings- en frictiekosten. De tweede
opschortende voonvaarde is dat de provincie uiterlijk per 1 december 2015 uitsluitsel venruacht over voomoemde bijdrage. De gemeente heeft in een brief d.d. 1 4 oktober de provincie vezocht om een half jaar uitstel om tot een besluit te komen.. Dat vezoek zal worden gehonoreerd. De opschortende voorwaarde had niet te maken met de mogelijke verplaatsing naar een Natura2000 gebied. Voor de verplaatsing van museum De Ronde Venen zijn in 2013 diverse ondezoeken venicht die de gevolgen van de beoogde ontwikkeling op het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) en Natura20O0gebied Botshol inzichtelijk maken. Uit deze ondezoeken, welke door deskundigen van de provincie zijn beoordeeld en akkoord bevonden, blijkt dat de beoogde ontwikkeling onder voorwaarden mogelijk is en passend kan worden geacht binnen de regels uit de PRV. De gemeentekrijgt een half jaar extra de tijd om nieuwe plannen op te stellen en tot besluitvorming over te gaan. De bedoelde opschortende voorwaarden komen voort uit cultuurbeleid 'Van Collectie naar Connectie'. Dit beleid richt zich op provinciaal-gemeentelijke samenwerking op het vlak van professionele museale ambities die zich niet alleen tot collectiebeheer verhouden maar zich juist ook uitstrekken naar publieksbereik. Die bedoelde samenwerking wil de provincie stimuleren.

2.) Zal u het verzoek van de Wethouder van De Ronde Venen om de strikte deadline van 1 december 2015 te laten varen afwijzen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Nee, aan het gedane vezoek van de gemeente wordt voldaan. De gemeente krijgt een half jaar extra de tijd om nieuwe plannen op te stellen en tot besluitvorming over te gaan. De bedoelde opschortende vooruvaarden komen voort uit cultuurbeleid 'Van Collectie naar Connectie'. Zie ook antwoord op vraag 1.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Interessant voor jou

Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten - vervolg

Lees verder

Vragen over uitbreidingsplannen golfclub De Haar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer