Vragen over uitbrei­dings­plannen golfclub De Haar


Indiendatum: dec. 2015

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Hiltje Keller van de Partij voor de Dieren, betreffende uitbreidingsplannen van Golfclub De Haar.

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Het Utrechts college van B&W is voornemens om definitief in te stemmen met een uitbreiding van Golfclub De Haar in Haarzuilens, waarmee de golfbaan van 9 naar 18 holes verruimd wordt.[1] Dit ondanks twijfels rondom de financiële haalbaarheid en het feit dat voor de uitbreiding ruim 750 bomen in de Ecologische Hoofdstructuur worden gekapt, waarvan 150 monumentale bomen.

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren, Groen Links, Christen Unie, CDA en D66 stelden hierover eerder dit jaar schriftelijke vragen aan het college.[2] Ondanks gegronde twijfels over de financiële haalbaarheid, onduidelijkheid over afspraken in de exploitatieovereenkomst en de teloorgang van onvervangbare landschappelijke kwaliteiten, weigert het college van B&W een duidelijke onderbouwing te geven en mogelijke alternatieven af te wegen.[3]

Het golfterrein van Golfclub De Haar blijkt te vallen onder ‘bovenlokaal recreatieterrein’. In de Provinciaal Ruimtelijke Verordening, artikel 4.17, staat over bovenlokale recreatieterreinen opgenomen: “Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die voorzien in uitbreiding van bestaande golfterreinen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De uitbreiding van het golfterrein mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten, natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden;
 • Recreatief medegebruik is gewaarborgd;
 • Bij bovenlokale recreatieterreinen moet gedacht worden aan gebieden zoals (...) Haarzuilens."

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

 1. Deelt u de mening dat de uitbreiding van dit golfterrein in strijd is met hetgeen in de PRV is gesteld? Zo nee, waarom niet?
 2. Deelt u de mening dat er hier sprake is van de aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten? Zo nee, waarom niet?
 3. Hoe valt de kap van 150 monumentale bomen ten behoeve van de uitbreiding van een golfterrein te rijmen met het provinciale beleid ter bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur?
 4. Bij het onderhoud van golfterreinen wordt gebruik gemaakt van gif, waaronder neonicotinoïden, welke zeer gevaarlijk zijn voor de biodiversiteit.[4] Bent u het met ons eens dat het gebruik van gif dat de biodiversiteit aantast in de Ecologische Hoofdstructuur zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?
 5. Bent u bereid om de uitbreiding van dit golfterrein tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] http://ro-online.robeheer.nl/0344/FD8042A1-88CD-4492-A349-D2FA91B4BDB1/vb_NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401.pdf

[2] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-bomen-zuiderpark

[3] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-en-groenlinks-stellen-uitbreidingsplannen-golfbaan-haarzuilens-aan-de-kaak

[4] http://www.ru.nl/@944780/pagina/

Indiendatum: dec. 2015
Antwoorddatum: 15 dec. 2015

Toelichting

Het Utrechts college van B&W is voornemens om definitief in te stemmen met een uitbreiding van Golfclub De Haar in Haarzuilens, waarmee de golfbaan van 9 naar 18 holes verruimd wordt.[1] Dit ondanks twijfels rondom de financiële haalbaarheid en het feit dat voor de uitbreiding ruim 750 bomen in de Ecologische Hoofdstructuur worden gekapt, waarvan 150 monumentale bomen.

De Utrechtse gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren, Groen Links, Christen Unie, CDA en D66 stelden hierover eerder dit jaar schriftelijke vragen aan het college.[2] Ondanks gegronde twijfels over de financiële haalbaarheid, onduidelijkheid over afspraken in de exploitatieovereenkomst en de teloorgang van onvervangbare landschappelijke kwaliteiten, weigert het college van B&W een duidelijke onderbouwing te geven en mogelijke alternatieven af te wegen.[3]

Het golfterrein van Golfclub De Haar blijkt te vallen onder ‘bovenlokaal recreatieterrein’. In de Provinciaal Ruimtelijke Verordening, artikel 4.17, staat over bovenlokale recreatieterreinen opgenomen: “Een ruimtelijk plan kan bestemmingen en regels bevatten die voorzien in uitbreiding van bestaande golfterreinen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • De uitbreiding van het golfterrein mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten, natuurwaarden en de cultuurhistorische waarden;
 • Recreatief medegebruik is gewaarborgd;
 • Bij bovenlokale recreatieterreinen moet gedacht worden aan gebieden zoals (...) Haarzuilens."

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Deelt u de mening dat de uitbreiding van dit golfterrein in strijd is met hetgeen in de PRV is gesteld? Zo nee, waarom niet?

Nee. De uitbreiding en herinrichting van het bestaande golfterrein is opgenomen in het bestemmingsplan "Haazuilens". ln het kader van de tot standkomingsprocedure van het bestemmingsplan heeft voor de uitbreiding en herinrichting van het golfterrein een MER-onderzoek plaatsgevonden. ln dat onderzoek heeft o.a. een EHS-analyse plaatsgevonden en zijn de effecten op het landschap en cultuurhistorie beoordeeld. Het bestemmingsplan is op 13 januari 2014 door de gemeenteraad van Utrecht vastgesteld en na uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 8 april 2015 onherroepelijk geworden. ln de wettelijke overlegfasen van het bestemmingsplan heeft het college geoordeeld dat het plan niet in strijd is met provinciaal ruimtelijk beleid zoals neergelegd in het PRS en PRV.

2. Deelt u de mening dat er hier sprake is van de aantasting van landschappelijke kernkwaliteiten? Zo nee, waarom niet?

Nee. ln de toelichting van het bestemmingsplan is onderbouwd dat uit de resultaten van het verrichte MER-ondezoek blijkt dat het inrichtingsplan voor de herinrichting en realisering van de uitbreiding van het golfterrein t.o.v. de negatieve effecten per saldo een groter positief effect heeft op het landschap en cultuurhistorie.

3. Hoe valt de kap van 150 monumentale bomen ten behoeve van de uitbreiding van een golfterrein te rijmen met het provinciale beleid ter bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur?

Zie beantwoording vragen 1 en 2.

4. Bij het onderhoud van golfterreinen wordt gebruik gemaakt van gif, waaronder neonicotinoïden, welke zeer gevaarlijk zijn voor de biodiversiteit.[4] Bent u het met ons eens dat het gebruik van gif dat de biodiversiteit aantast in de Ecologische Hoofdstructuur zeer ongewenst is? Zo nee, waarom niet?

De toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zoals neonicotinoiden, bij beheer en onderhoud is bij de wet Gewasbestrijdingsmiddelen en biociden geregeld. De provincie heeft op dit punt geen bevoegdheden.

5. Bent u bereid om de uitbreiding van dit golfterrein tegen te houden? Zo nee, waarom niet?

Nee. De uitbreiding en herinrichting van het golfterrein is vastgelegd in een onherroepelijk bestemmingsplan. Voor het wettelijk vergunningentraject ten behoeve van de realisering van het bestemmingsplan is het gemeentebestuur van Utrecht het bevoegde gezag. De provincie heeft hierbij geen bevoegdheden.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] http://ro-online.robeheer.nl/0344/FD8042A1-88CD-4492-A349-D2FA91B4BDB1/vb_NL.IMRO.0344.BPHAARZUILENS-0401.pdf

[2] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-bomen-zuiderpark

[3] https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/news/pvdd-en-groenlinks-stellen-uitbreidingsplannen-golfbaan-haarzuilens-aan-de-kaak

[4] http://www.ru.nl/@944780/pagina/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer