Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten - vervolg


Indiendatum: aug. 2015

Toelichting

Onlangs heeft GS opnieuw een ontheffing afgegeven voor het doden van ganzen middels een neksteek of onthoofding. Het betreft een groep van circa 70 ganzen die zich bevindt op “de stadsweide”, een stuk grasland binnen de bebouwde kom van Bunschoten-Spakenburg. Met deze ontheffing mogen er tot 1 september 2017 ganzen worden gevangen en onthoofd of middels een neksteek worden gedood.

Uit uw antwoorden op onze vragen van 28 april jongstleden blijkt dat u niet bereid bent om af te zien van de wrede en onnodige onthoofding van een kleine groep ganzen in Bunschoten omdat u eerst wil reduceren.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u het met ons eens dat het na te streven doel moet zijn om schade aan het grasland van“de stadsweide” te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt u de mening dat om dat doel te bereiken permanente en directe oplossingen de voorkeur verdienen? Zo nee, waarom niet?

3. Zou u bij voorkeur liever geen ganzen onthoofden en met een neksteek om het leven brengen? Zo nee, waarom niet?

4. Waarom bent u niet bereid om op dit specifieke perceel een pilot uit te voeren met lasers om de ganzen te verjagen wanneer dit een langdurige en directe oplossing kan bieden in het voorkomen van schade[1] en wanneer daarmee het onthoofden van ganzen kan worden voorkomen?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Femke Merel Arissen

[1] http://birdcontrolgroup.com/nl/vogelverjaagrobot-succesvol-ingezet-in-fruitteelt/

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 25 aug. 2015

Toelichting

Onlangs heeft GS opnieuw een ontheffing afgegeven voor het doden van ganzen middels een neksteek of onthoofding. Het betreft een groep van circa 70 ganzen die zich bevindt op “de stadsweide”, een stuk grasland binnen de bebouwde kom van Bunschoten-Spakenburg. Met deze ontheffing mogen er tot 1 september 2017 ganzen worden gevangen en onthoofd of middels een neksteek worden gedood.

Uit uw antwoorden op onze vragen van 28 april jongstleden blijkt dat u niet bereid bent om af te zien van de wrede en onnodige onthoofding van een kleine groep ganzen in Bunschoten omdat u eerst wil reduceren.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u het met ons eens dat het na te streven doel moet zijn om schade aan het grasland van“de stadsweide” te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Dit zijn wij met u eens.

2. Deelt u de mening dat om dat doel te bereiken permanente en directe oplossingen de voorkeur verdienen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ook dit zijn wij met u eens. Zoals toegezegd zullen wij zoeken naar diervriendelijke alternatieven wat betreft inrichtingsmaatregelen en vegetatiebeheer nadat de reductie heeft plaatsgevonden.

3. Zou u bij voorkeur liever geen ganzen onthoofden en met een neksteek om het leven brengen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: ln algemeenheid kunnen wij u antwoorden dat wij een ontheffing in het kader van de Flora- en Faunawet, waarbij dieren gedood worden, pas afgeven als minimaal twee preventieve maatregelen genomen zijn en deze niet het gewenste resultaat opleveren. Ook in het geval van voorliggende ontheffing hebben wij een belangenafweging moeten maken tussen economische schade enerzijds, en instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende soorten anderzijds. Over de specifieke dodingsmethode kunnen wij u melden dat dit de meest efficiënte methode op deze locatie is. De stadsweide is gelegen binnen de bebouwde kom, waar gebruik van het geweer niet wenselijk is. Daarnaast is de groep te klein om te laten vangen en middels CO2 te doden, waardoor wij hebben moeten kiezen voor de voorgeschreven dodingswijze.

4. Waarom bent u niet bereid om op dit specifieke perceel een pilot uit te voeren met lasers om de ganzen te verjagen wanneer dit een langdurige en directe oplossing kan bieden in het voorkomen van schade[1] en wanneer daarmee het onthoofden van ganzen kan worden voorkomen?

Antwoord: ln de loop van dit jaar zal er in overleg getreden worden met de gemeente en grondgebruikers over alternatieven voor de periode nadat de omvang van de groep ganzen beperkt is. Verjagen of andere vormen van preventie zijn een optie op het moment dat de reductie heeft plaatsgevonden. Op dit moment is dat nog niet het geval. Wj zijn bereid preventieve maatregelen, waaronder laserstralen, te onderzoeken nadat de reductie heeft plaatsgevonden. Onze beweegredenen voor reductie zijn gelegen in de afspraken die hieromtrent zijn gemaakt in de Utrechtse uitwerking van het ganzenakkoord, waarin tot doel is gesteld de economische schade door standganzen terug te brengen tot het schadeniveau van 2005.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Femke Merel Arissen

[1] http://birdcontrolgroup.com/nl/vogelverjaagrobot-succesvol-ingezet-in-fruitteelt/

Interessant voor jou

Vragen over vertrapte ganzen tijdens vergassingsacties

Lees verder

Vragen over verplaatsing van museum De Ronde Venen, vervolg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer