Vragen over doding van verwil­derde gedo­mes­ti­ceerde ganzen


Indiendatum: aug. 2007

Onderwerp: schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door Wanda Bodewitz van de Partij voor de Dieren betreffende doding van verwilderde gedomesticeerde ganzen


Geacht college van gedeputeerde staten,

Toelichting

Recentelijk zijn Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in overleg met de provincie Utrecht gestart met het doden van verwilderde gedomesticeerde ganzen langs de Lek op basis van artikel 67 van de Flora-en Faunawet en artikel 10, lid 1 van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Het betreft hier duizenden ganzen. De provincie ondersteunt deze actie ter voorkoming van schade aan gras. Staatsbosbeheer geeft als reden aan dat deze ganzen het ecologisch evenwicht verstoren. Volgens besluit van gedeputeerde staten van 28 juni 2005 tot aanwijzing van personen die de stand van diersoorten kunnen beperken in het kader van artikel 67 van de Flora- en Faunawet en artikel 10 (1) van het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, mogen enkel verwilderde gedomesticeerde ganzen worden bestreden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.

Naar aanleiding van het voorgaande, wil de fractie van de Partij voor de Dieren de volgende vragen stellen.

1) Is gedeputeerde staten bekend met de plannen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om duizenden verwilderde gedomesticeerde ganzen langs de Lek te doden? Zo ja, deelt gedeputeerde staten de visie van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten?
2) Hebben Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aangetoond dat er sprake is van belangrijke schade aan gewassen? Zo ja, kunt u deze schade specificeren in kwantiteit en kosten? Zo nee, bent u bereid te onderzoeken in hoeverre Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voldoen aan de wetgeving?
3) Is gedeputeerde staten van mening dat naar alternatieven gezocht dient te worden alvorens tot doding over te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is er in deze situatie sprake geweest van een onderzoek naar en toepassing van alternatieven?
4) Kan gedeputeerde staten aangeven hoe er in de praktijk onderscheid gemaakt gaat worden tussen de verschillende soorten ganzen, met andere woorden welk dodingsmiddel wordt gebruikt en hoe zorgt men ervoor dat ganzen waar dit middel niet oorspronkelijk voor bedoeld is niet ook het slachtoffer worden?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren en hoogachtend,
Wanda Bodewitz

Interessant voor jou

Vragen over provinciaal luchtvaartbeleid

Lees verder

Vragen over aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wav

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer