Vragen over duurzaam inkopen


Indiendatum: mrt. 2015

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Onlangs heeft De Groene Zaak in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties het rapport ‘Quick scan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten’ gepresenteerd.[1] Hieruit blijkt dat de provincie Utrecht slechts middelmatig scoort: vier van de tien onderzochte provincies kopen duurzamer in dan de provincie Utrecht. Zo wordt duurzaamheid bijvoorbeeld niet bij alle aanbestedingen meegenomen.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Kent u het rapport ‘Quick scan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten’?
Is GS bereid om maatregelen te nemen om bij een volgende beoordeling tot de meest duurzame provincie van Nederland te worden uitgeroepen, of in ieder geval hoger op de lijst te komen?

In het bovengenoemde rapport wordt gesteld dat de catering in de provincie voormeer dan 40% uit biologische producten bestaat. Ook staat in de Landbouwvisie dat de provincie de biologische landbouw stimuleert.[2]

2. Is GS bereid om het percentage biologische producten te verhogen tot bijvoorbeeld 100% in 2020?

Het project Hier en Nu is door GS in het leven geroepen om de CO2-uitstoot van de provincie drastisch te verminderen.Dit juichen wij van harte toe, maar ook vinden wij dat de provincie om daadwerkelijk duurzaam te worden nog een aantal stappen verder moet gaan. De NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft onlangs aangetoond dat het verminderen van de vleesconsumptie een enorme bijdrage kan leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot.[3]

3. In hoeverre wordt er binnen het project Hier en Nu aandacht besteed aan het verminderen van de vleesconsumptie?

4. Is GS bereid om voorlichting te organiseren om de bewustwording onder het personeel op dit vlak te vergroten om zo invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die van de overheid verwacht mag worden?

5. Is GS bereid om in de kantines (catering) en tijdens lunch en diner (banqueting) het aanbod van vegetarische producten uit te breiden en aantrekkelijker te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Willem van der Steeg

[1] http://www.nmu.nl/artikel/duurzaam-inkopen-provincies-en-gemeenten-vaak-nog-papieren-tijger

[2] Landbouwvisie Provincie Utrecht (5 september 2011), pag. 22.

[3] http://www.ngpf.nl/2015/01/11/nieuw-boek-meat-the-future-beschikbaar/

Indiendatum: mrt. 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Toelichting:

Onlangs heeft De Groene Zaak in samenwerking met de Natuur en Milieufederaties het rapport 'Quick scan duurzaam inkopen bij provincies en gemeenten' gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de provincie Utrecht slechts middelmatig scoort: vier van de tien ondezochte provincies kopen duuzamer in dan de provincie Utrecht. Zo wordt duurzaamheid bijvoorbeeld niet bij alle aanbestedingen meegenomen. Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Kent u het rapport 'Quick scan duuzaam inkopen bij provincies en gemeenten'?

Antwoord: Ja, hiermee zijn wij bekend. Het is overigens zo dat slechts drie van de tien provincies beter scoren dan de províncie Utrecht. Met een score van 22 punten deelt de provincie Utrecht met de provincie Friesland de vierde plaats, net onder de provincie Gelderland met een score van 23 punten.

2. ls GS bereid om maatregelen te nemen om bij een volgende beoordeling tot de meest duurzame provincie van Nederland te worden uitgeroepen, of in ieder geval hoger op de lijst te komen?

Antwoord: Wij streven naar zo duurzaam mogelijk inkopen. Echter niet voor alle Werken, Leveringen en Diensten zijn criteria opgesteld. Dat weerhoudt ons niet om duurzaamheid actief in ons lnkoopbeleid te stimuleren. Wij hebben bijv. samen met de Staten een eigen SROI-beleid ontwikkeld. Wij zien dan ook geen aanleiding, op dit moment, om beleid te formuleren om bij een volgende beoordeling hoger op de lijst te komen of tot de meest duuzame provincie van Nederland te worden uitgeroepen.

ln het bovengenoemde rapport wordt gesteld dat de catering in de provincie voor meer dan 40% uit biologische producten bestaat. Ook staat in de Landbouwvisie dat de provincie de biologische landbouw stimuleert.

3. ls GS bereid om het percentage biologische producten te verhogen tot bijvoorbeeld 100% in 2020?

Antwoord: Wij streven naar een zo evenwichtig mogelijk aanbod in het bedrijfsrestaurant. Hierbij zijn variatie van het aanbod en de prijs van een lunch kaderstellend. Het percentage 40% biologische producten is hierbij op dit moment het hoogst haalbare. Het is op dit moment niet ons beleid om het percentage biologische producten te verhogen. We zien ook geen aanleiding om dit aan te passen.

Het project Hier en Nu is door GS in het leven geroepen om de CO2-uitstoot van de provincie drastisch te verminderen. Dit juichen wij van harte toe, maar ook vinden wij dat de provincie om daadwerkelijk duuzaam te worden nog een aantal stappen verder moet gaan. De NGPF, het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, heeft onlangs aangetoond dat het verminderen van de vleesconsumptie een enorme bijdrage kan leveren aan het reduceren van de CO2-uitstoot.

4. ln hoeverre wordt er binnen het project Hier en Nu aandacht besteed aan het verminderen van de vleesconsumptie?

Antwoord: Het project Hier en Nu is door het vorige college in het leven geroepen en in 2012 afgerond.

5. ls GS bereid om voorlichting te organiseren om de bewustwording onder het personeel op dit vlak te vergroten om zo invulling te geven aan de voorbeeldfunctie die van de overheid verwacht mag worden?

Antwoord: Op dit moment hebben wij geen beleid gemaakt om de bewustwording voor het verminderen van de vleesconsumptie te bevorderen. We zien geen aanleiding om ons beleid hierop aan te passen.

6. ls GS bereid om in de kantines (catering) en tijdens lunch en diner (banqueting) het aanbod van vegetarische producten uit te breiden en aantrekkelijker te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het bedrijfsrestaurant heeft een ruim aanbod. Het is mogelijk om gevarieerd vegetarisch te eten. Bij bestellingen van lunch kan aangegeven worden dat (deels) vegetarische gewenst is. ln de huidige aanbesteding hebben wij alleen voor de banqueting een specifieke eis mbt. vegetarische producten gesteld: het is mogelijk een vegetarisch diner te bestellen. Wij zien op dit moment geen aanleiding om dat in een volgende aanbesteding anders te doen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

Interessant voor jou

Vragen over weidegang in weidevogelgebieden

Lees verder

Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer