Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten


Indiendatum: apr. 2015

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Onlangs heeft GS opnieuw een ontheffing afgegeven voor het doden van ganzen middels een neksteek of onthoofding. Het betreft een groep van circa 70 ganzen die zich bevindt op “de stadsweide”, een stuk grasland binnen de bebouwde kom van Bunschoten-Spakenburg. Met deze ontheffing mogen er tot 1 september 2017 ganzen worden gevangen en onthoofd of middels een neksteek worden gedood.

Ook in 2013 is eenzelfde ontheffing afgegeven. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren[1] is destijds toegezegd door GS dat er naar diervriendelijke alternatieven zou worden gezocht. De toezegging luidde als volgt:

“Er zal ambtelijk overleg plaatsvinden met gemeente en de grondgebruikers van de percelen in dit gebied om te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat zich na het wegnemen van de ganzen opnieuw een grote groep standganzen zal ontwikkelen. ln eerste instantie zullen daarbij inrichtingsmaatregelen en vegetatiebeheer beschouwd worden.”

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Op welke wijze is er invulling gegeven aan bovenstaande toezegging?

2. Is er op dit perceel gebruik gemaakt van de door SOVON genoemde inrichtings- en vegetatiebeheersmaatregelen, waaronder het plaatsen van een fysieke barrière of een raster en het verruigen of verschralen van het grasland?[2] Zo nee, waarom niet?

3. Waarom is er, in tegenstelling tot de eerste ontheffing uit 2013, voor gekozen om een langlopende, meerjarige ontheffing af te geven waarmee tot september 2017 ganzen zullen worden gevangen en gedood?

4. Deelt u de mening dat het vangen en doden van ganzen op dit perceel niet effectief is en geen lange termijnoplossing kan bieden?

In 2012 heeft GS aangegeven de mogelijkheden van laserstralen te onderzoeken in relatie tot het verjagen van ganzen.[3] Uit het in 2013 gepubliceerde meerjarige onderzoek van SOVON blijkt echter dat er nog geen veldproeven zijn gedaan.[4] Reden hiervoor was een gebrek aan kennis over het risico op oogletsel bij gebruik van laserstralen. Inmiddels is daarover echter meer bekend, en is duidelijk dat het gebruik van laser zeer veilig is voor zowel mensen- als dierenogen.[5] Ook is de effectiviteit van deze verjaagmethode zeer groot gebleken.[6]

5. Bent u bereid om de ontheffing voor het onthoofden en met een neksteek doden van ganzen in Bunschoten in te trekken, en op dit perceel een pilot te doen met laserstralen om ganzen te verjagen?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

Femke Merel Arissen

[1] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-het-doden-van-ganzen-door-middel-van-onthoofding-vervolg

[2] deze alternatieven zijn gebaseerd op het rapport ‘Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht’ van SOVON: https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-28_%20zomerganzen_Utrecht.pdf

[3] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-het-gebruik-van-laserstralen-om-ganzen-te-verjagen

[4] https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-28_%20zomerganzen_Utrecht.pdf

[5] Bird Control Group, “Diervriendelijk ganzen weren rondom Schiphol: Duurzame risicovermindering van vogelaanvaringen”, 26 maart 2015.

[6] http://birdcontrolgroup.com/nl/vogelverjaagrobot-succesvol-ingezet-in-fruitteelt/

Indiendatum: apr. 2015
Antwoorddatum: 14 sep. 2015

Toelichting

Onlangs heeft GS opnieuw een ontheffing afgegeven voor het doden van ganzen middels een neksteek of onthoofding. Het betreft een groep van circa 70 ganzen die zich bevindt op “de stadsweide”, een stuk grasland binnen de bebouwde kom van Bunschoten-Spakenburg. Met deze ontheffing mogen er tot 1 september 2017 ganzen worden gevangen en onthoofd of middels een neksteek worden gedood.

Ook in 2013 is eenzelfde ontheffing afgegeven. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren[1] is destijds toegezegd door GS dat er naar diervriendelijke alternatieven zou worden gezocht. De toezegging luidde als volgt:

“Er zal ambtelijk overleg plaatsvinden met gemeente en de grondgebruikers van de percelen in dit gebied om te bezien welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat zich na het wegnemen van de ganzen opnieuw een grote groep standganzen zal ontwikkelen. ln eerste instantie zullen daarbij inrichtingsmaatregelen en vegetatiebeheer beschouwd worden.”

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Op welke wijze is er invulling gegeven aan bovenstaande toezegging?

Antwoord: In 2014 heeft er geen reductie van de aantallen plaatsgevonden. De aantallen van de ganzen waren daardoor onverminderd groot. De ganzencoördinator heeft daarom in overleg met de gemeente Bunschoten prioriteit gegeven aan de aanpak van de aantallen. Er is in het voorjaar van 2015 daarom extra inzet geleverd op het onklaar maken van ganzenlegsels in de gemeente Bunschoten. Vervolgens zullen er vangacties plaatsvinden. In de loop van dit jaar zal er in overleg getreden worden met de gemeente en grondgebruikers over alternatieven voor de periode nadat de omvang van de groep ganzen beperkt is.

2. Is er op dit perceel gebruik gemaakt van de door SOVON genoemde inrichtings- en vegetatiebeheersmaatregelen, waaronder het plaatsen van een fysieke barrière of een raster en het verruigen of verschralen van het grasland?[2] Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 1.

3. Waarom is er, in tegenstelling tot de eerste ontheffing uit 2013, voor gekozen om een langlopende, meerjarige ontheffing af te geven waarmee tot september 2017 ganzen zullen worden gevangen en gedood?

Antwoord: Zoals bij het antwoord op vraag 1 al is aangegeven heeft de reductie prioriteit. lndien de reductie in 2015 niet gerealiseerd kan worden dan blijft het noodzakelijk om dat nadien te doen. ln het geval de reductie gerealiseerd is, is er geen aanleiding om de ontheffing te gebruiken. Er kan dan overwogen worden om de ontheffing in te trekken.

4. Deelt u de mening dat het vangen en doden van ganzen op dit perceel niet effectief is en geen lange termijnoplossing kan bieden?

Antwoord: Nee, die mening delen wij niet.

In 2012 heeft GS aangegeven de mogelijkheden van laserstralen te onderzoeken in relatie tot het verjagen van ganzen.[3] Uit het in 2013 gepubliceerde meerjarige onderzoek van SOVON blijkt echter dat er nog geen veldproeven zijn gedaan.[4] Reden hiervoor was een gebrek aan kennis over het risico op oogletsel bij gebruik van laserstralen. Inmiddels is daarover echter meer bekend, en is duidelijk dat het gebruik van laser zeer veilig is voor zowel mensen- als dierenogen.[5] Ook is de effectiviteit van deze verjaagmethode zeer groot gebleken.[6]

5. Bent u bereid om de ontheffing voor het onthoofden en met een neksteek doden van ganzen in Bunschoten in te trekken, en op dit perceel een pilot te doen met laserstralen om ganzen te verjagen?

Antwoord: Verjagen of andere vormen van preventie zijn een optie op het moment dat de reductie heeft plaatsgevonden. Op dit moment is dat nog niet het geval. Wij zijn bereid preventieve maatregelen, waaronder laserstralen, te onderzoeken nadat de reductie heeft plaatsgevonden.

Gedeputeerde Staten van Utrecht.

[1] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-het-doden-van-ganzen-door-middel-van-onthoofding-vervolg

[2] deze alternatieven zijn gebaseerd op het rapport ‘Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht’ van SOVON: https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-28_%20zomerganzen_Utrecht.pdf

[3] https://utrecht.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-over-het-gebruik-van-laserstralen-om-ganzen-te-verjagen

[4] https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/Rap_2013-28_%20zomerganzen_Utrecht.pdf

[5] Bird Control Group, “Diervriendelijk ganzen weren rondom Schiphol: Duurzame risicovermindering van vogelaanvaringen”, 26 maart 2015.

[6] http://birdcontrolgroup.com/nl/vogelverjaagrobot-succesvol-ingezet-in-fruitteelt/

__________________

Interessant voor jou

Vragen over duurzaam inkopen

Lees verder

Vragen over het afschieten van katten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer