Vragen over het afschieten van katten


Indiendatum: mei 2015

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Elk jaar worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. Hieronder vallen ook veel huiskatten, omdat verwilderde katten en huiskatten niet van elkaar te onderscheiden zijn. Onlangs heeft ook Zuid-Holland het afschieten van katten verboden. De provincie Utrecht behoort daarmee tot de laatste vier provincies (samen met Noord-Brabant, Friesland en Overijssel) die het afschieten van katten toestaat. [1] De Tweede Kamer heeft echter in 2013 al een motie aangenomen om het afschieten van katten te verbieden. Deze motie van de PvdD werd gesteund door D66, GroenLinks, PVV, Bontes, 50+, PvdA en SP. [2]

In het Faunabeheerplan 2014-2019 wordt gesteld dat door verwilderde katten zeer veel predatie op met name vogels plaatsvindt. De angst dat de kat bijdraagt aan de achteruitgang van beschermde weidevogels lijkt echter ongegrond. Schade aan de natuur is nooit aangetoond, en uit onderzoek van SOVON blijkt dat de kat slechts verantwoordelijk is voor een minimaal percentage (1/365 Grutto kuikens en 0 van de 297 kievitskuikens) van de predatie op weidevogels. [3] Daarnaast wordt geconcludeerd dat predatie slechts een klein effect heeft op de achteruitgang van de weidevogelstand, welke vooral het gevolg is van de intensivering van de landbouw. Ook zijn er veel andere diersoorten die jagen op weidevogels, waardoor het afschieten van één van die soorten weinig effect zal sorteren.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u op de hoogte van het besluit van de provincie Zuid-Holland om te stoppen met het afschieten van katten?

2. Onderschrijft u dat er weinig draagvlak bestaat voor de jacht op katten, noch onder de bevolking, noch onder politieke partijen?

3. Kunt u aangeven waarin de provincie Utrecht verschilt van Zuid-Holland op het vlak van overlast door verwilderde katten?

4. Bent u het met ons eens dat het afschieten van katten niet zal leiden tot een significante afname van het aantal weidevogels dat door predatie om het leven komt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om ook in de provincie Utrecht het afschieten van katten te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Ook zal het afschieten van katten er slechts toe leiden dat de lege plekken in de populatie worden opgevuld door nieuwe katten. Een veel effectievere oplossing om de populatie zwerfkatten in de hand te houden is de TNR (Trap, Neuter and Return) methode. Ook het Stray Animal Foundation Platform, dat onlangs een inventarisatierapport heeft gepresenteerd over zwerfkatten in Nederland, pleit voor deze methode,[4] evenals de Dierenbescherming. [5]

6. Bent u het met ons eens dat de TNR methode, in tegenstelling tot afschot, een blijvende oplossing kan bieden voor het in de hand houden van de populatie zwerfkatten? Zo nee, waarom niet?

In de provincie Utrecht bevinden zich diverse instanties die verwilderde katten opvangen en bevoegd zijn tot het terug uitzetten van katten. Helaas verloopt deze vergunning, die door de landelijke overheid is verstrekt, dit jaar. [6]

7. Bent u bereid om er bij het Rijk op aan te dringen de vergunning voor het toepassen van de TNR methode te verlengen? Zo nee, waarom niet?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Femke Merel Arissen

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/5596/Planet/article/detail/3990025/2015/04/30/Ook-Den-Haag-verbiedt-het-afschieten-van-zwerfkatten.dhtml

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-thieme-stop-met-afschieten-van-katten

[3] ‘Predatie bij weidevogels’, Sovon, Alterra en Landschapsbeheer Nederland (2005).

[4] ‘Als de kat van huis is…;’, Stray Animal Foundation Platform (2015).

[5] https://www.dierenbescherming.nl/wat-wij-doen/actueel/nieuws/nieuws-overzicht/zuid-holland-verbiedt-afschieten-zwerfkatten-wie-volgt

[6] ‘Als de kat van huis is…;’, Stray Animal Foundation Platform (2015).

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting

Elk jaar worden er tussen de 8.000 en 13.500 katten doodgeschoten. Hieronder vallen ook veel huiskatten, omdat verwilderde katten en huiskatten niet van elkaar te onderscheiden zijn. Onlangs heeft ook Zuid-Holland het afschieten van katten verboden. De provincie Utrecht behoort daarmee tot de laatste vier provincies (samen met Noord-Brabant, Friesland en Overijssel) die het afschieten van katten toestaat. [1] De Tweede Kamer heeft echter in 2013 al een motie aangenomen om het afschieten van katten te verbieden. Deze motie van de PvdD werd gesteund door D66, GroenLinks, PVV, Bontes, 50+, PvdA en SP. [2]

In het Faunabeheerplan 2014-2019 wordt gesteld dat door verwilderde katten zeer veel predatie op met name vogels plaatsvindt. De angst dat de kat bijdraagt aan de achteruitgang van beschermde weidevogels lijkt echter ongegrond. Schade aan de natuur is nooit aangetoond, en uit onderzoek van SOVON blijkt dat de kat slechts verantwoordelijk is voor een minimaal percentage (1/365 Grutto kuikens en 0 van de 297 kievitskuikens) van de predatie op weidevogels. [3] Daarnaast wordt geconcludeerd dat predatie slechts een klein effect heeft op de achteruitgang van de weidevogelstand, welke vooral het gevolg is van de intensivering van de landbouw. Ook zijn er veel andere diersoorten die jagen op weidevogels, waardoor het afschieten van één van die soorten weinig effect zal sorteren.

Graag willen we u in vervolg op het bovenstaande een aantal vragen voorleggen:

1. Bent u op de hoogte van het besluit van de provincie Zuid-Holland om te stoppen met het afschieten van katten?

Antwoord: Ja, wij zijn op de hoogte van het besluit van de provincie Zuid-Holland.

2. Onderschrijft u dat er weinig draagvlak bestaat voor de jacht op katten, noch onder de bevolking, noch onder politieke partijen?

Antwoord: Wij kennen het verzet op dit punt. Over dit onderwerp heeft uw fractie in 2009 vergelijkbare vragen gesteld. Daarnaast is door uw fractie bij de begrotingsbehandeling in november 2013 een tweetal moties ingediend. Deze moties zijn destijds verworpen. Echter, de Beleidsnota Flora- en Faunawet provincie Utrecht, is op 29 september 2014 met een ruime meerderheid aanvaard (alleen uw fractie en de SP hebben tegengestemd). Voorafgaand aan deze vaststelling heeft er een consultatie van organisat¡es plaatsgevonden, waarbij geconstateerd werd dat er inderdaad bij sommige organisaties weerstand bestaat tegen het doden van verwilderde katten, maar dat daaruit niet geconcludeerd kon worden dat dit een meerderheid betrof.

3. Kunt u aangeven waarin de provincie Utrecht verschilt van Zuid-Holland op het vlak van overlast door verwilderde katten?

Antwoord: De verwilderde kat is opgenomen in een provinciaal aanwijzingsbesluit ex arlikel 67 van de wet. Op grond hiervan kan de soort, om de in de wet genoemde belangen te beschermen, met het geweer worden bestreden door jachtaktehouders op gronden waarvan zij jachthouder zijn of op gronden van anderen mits zij daartoe over een schriftelijke toestemming van de desbetreffende grondgebruiker beschikken. lndien noodzakelijk kan besloten worden tot het verlenen van een ontheffing om beheer en schadebestrijding mogelijk te maken in velden kleiner dan 40 ha. Dit geldt voor de provincie Zuid-Holland alsook voor de provincie Utrecht. Er is geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de predatie door verwilderde katten in Utrecht. Ons inziens is dit ook niet nodig. Het is bekend hoeveel verwilderde katten er zich minimaal in de provincie bevinden. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat deze katten een ander predatiegedrag vertonen dan de katten in andere provincies, of in de gebieden waar in onderzoek wel een hoge predatie ls vastgesteld. Om die reden wordt een
aanpassing van de huidige aanwijzing in de provincie Utrecht als te risicovol beschouwd.

4. Bent u het met ons eens dat het afschieten van katten niet zal leiden tot een significante afname van het aantal weidevogels dat door predatie om het leven komt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Op grond van artikel 67 hoeft er geen sprake te zijn van ernstige of belangrijke schade aan de fauna. Voldoende is dat er een (dreiging van) schade bestaat. Een significant effect op populaties van anderediersoorten hoeft dan ook niet aangetoond te worden. Dat verwilderde katten kleine zoogdieren en vogels prederen staat buiten twijfel. Gelet hierop is de verwilderde kat terecht opgenomen in het besluit. Hiervoor verwijzen wij naar het Faunabeheerplan 2014-2019 en de hierin vermelde literatuur. Overigens zijn wij van mening dat ook een geringe vermindering van de predatiedruk, als dat veroorzaakt wordt door een 'toegevoegde predator' van belang is voor het instandhouden van weidevogels. Weidevogels staan onder druk en er wordt door de provincie samen met andere actoren in het landelijk gebied veel inspanning verricht om deze groep van vogels duurzaam in stand te houden.

5. Bent u bereid om ook in de provincie Utrecht het afschieten van katten te verbieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Wij zien geen aanleiding om ons beleid ten aanzien van het afschot van verwilderde katten te wiizigen. ln de herfst van 2014 is de nieuwe beleidsnota vastgesteld en voorafgaand daaraan is de noodzaak van wijziging van de aanwijzing van de verwilderde kat overwogen. Die wijziging is er niet gekomen. Bij de volgende beleidsnota, in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming zal er opnieuw een overweging plaatsvinden.

Ook zal het afschieten van katten er slechts toe leiden dat de lege plekken in de populatie worden opgevuld door nieuwe katten. Een veel effectievere oplossing om de populatie zwerfkatten in de hand te houden is de TNR (Trap, Neuter and Return) methode. Ook het Stray Animal Foundation Platform, dat onlangs een inventarisatierapport heeft gepresenteerd over zwerfkatten in Nederland, pleit voor deze methode,[4] evenals de Dierenbescherming. [5]

6. Bent u het met ons eens dat de TNR methode, in tegenstelling tot afschot, een blijvende oplossing kan bieden voor het in de hand houden van de populatie zwerfkatten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het vangen en vervolgens steriliseren van verwilderde katten is geen goed alternatief voor afschot. Een weer losgelaten gesteriliseerde kat kan zich niet meer voortplanten maar kan nog steeds schade aan de fauna veroorzaken. Venwilderde katten zijn niet of nauwelijks te socialiseren en zijn als zodanig niet (her)plaatsbaar. De gemeenten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor verwilderde en zwervende katten in de stedeliike omgeving. Zij zijn vrij hiertoe de maatregelen te nemen die zij het meest geschikt achten. Wj verwijzen hiervoor ook naar de antwoorden die door de toenmalige minister van LNV zijn gegeven op kamervragen door uw parlij (brief van 1 juli 2008 met kenmerk DL. 2008/1508.). Toepassing van diervriendeliike methoden als castratie en sterilisatie om de stand van verwilderde katten te beperken, zijn buiten de bebouwde kom niet praktisch uitvoerbaar. Gemeenten kunnen deze methoden binnen de bebouwde kom wel toepassen. Zij zijn van deze methoden op de hoogte. Daarnaast wijzen wij er op dat de eigenaren van katten ook een verplichting hebben zoveel mogelijk te voorkomen dat deze katten schade aanrichten aan de inheemse fauna.

In de provincie Utrecht bevinden zich diverse instanties die verwilderde katten opvangen en bevoegd zijn tot het terug uitzetten van katten. Helaas verloopt deze vergunning, die door de landelijke overheid is verstrekt, dit jaar. [6]

7. Bent u bereid om er bij het Rijk op aan te dringen de vergunning voor het toepassen van de TNR methode te verlengen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Nee, wij zijn hiertoe niet bereid, zie voor de overweging ons antwoord op bovenstaande vraag 6.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Femke Merel Arissen

Interessant voor jou

Vragen over onthoofding ganzen Bunschoten

Lees verder

Vragen over museum in Natura2000 gebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer