Vragen over museum in Natu­ra2000 gebied


Indiendatum: aug. 2015

Toelichting

Weekendkrant ‘De Groene Venen’ plaatst in een artikel een aantal kanttekeningen bij de plannen voor een verplaatsing van het museum De Ronde Venen naar het kwetsbare natuurgebied Botshol. Hierin wordt tevens aangegeven dat gedeputeerde Pennarts € 100.000 heeft toegezegd voor de bouwplannen van het museum.[1]

Botshol is een Natura 2000 gebied, en maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk (voormalig EHS). Voor natuurherstel in Botshol heeft de provincie Utrecht een Europese subsidie van € 1,6 miljoen ontvangen. Daarnaast heeft de provincie in 2012 het ‘Pact van de Poldertrots’ getekend, waarmee zij beloofde het betreffende gebied gedurende vijftig jaar met rust te laten.

De voorgenomen verplaatsing van het museum gaat gepaard met een opschaling van het museum en uitbreiding van de activiteiten. De geplande hei- en bouwwerkzaamheden, de ambitie om het huidige bezoekersaantal te vervijfvoudigen, toekomstige piekdagen met grote verkeers- en parkeerdrukte, voorgenomen demonstraties met een antieke veensteekmachine met een dieselmotor die veel lawaai en roet produceert[2] en het faciliteren van feesten en evenementen, brengen een aanzienlijke belasting op het natuurgebied met zich mee.

Graag willen we u in het vervolg hierop de onderstaande vragen voorleggen:

1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de provincie zich zou moeten richten op de bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk en Natura 2000 gebieden tegen ontwikkelingsplannen die negatieve consequenties hebben voor de aanwezige natuur?

2. Het bouwen in Natura2000 gebieden is slechts dan toegestaan wanneer de instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen. Waarop baseert u het vertrouwen dat de instandhoudingsdoelen van dit Natura2000 gebied niet in gevaar komen door de vestiging van dit museum? Op welke wijze heeft u dit getoetst?

3. Is er, zoals in het artikel wordt aangegeven, inderdaad een financiële toezegging vanuit de provincie gedaan ten gunste van de verplaatsing van museum de Ronde Venen? Zo ja, om welk bedrag gaat het en welke voorwaarden zijn aan deze toezegging verbonden?

4. Bouwen in een Natura2000 gebied betekent dat er een stuk natuur verdwijnt (de exclaveringsformule). In het geval u inderdaad financieel heeft bijgedragen aan de vestiging van het museum in Botshol, kan dus worden gesteld dat u tegelijkertijd de aanleg alsook de afbraak van natuur financiert. Deelt u onze mening dat dit inconsequent is? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid om bij een eventuele financiële tegemoetkoming aan het museum, (alsnog) als voorwaarde te stellen dat het museum ofwel op de huidige locatie blijft, ofwel een andere locatie zoekt waarbij er geen nadelige consequenties op kwetsbare natuur zijn te verwachten?

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] Weekendkrant De Groene Venen, uitgave van 22 mei 2015, “Wordt natuur- en stiltegebied Botshol opgeofferd voor museum?”

[2] https://www.youtube.com/watch?v=MyB71dAk9e0

Indiendatum: aug. 2015
Antwoorddatum: 8 sep. 2015

Toelichting

Weekendkrant ‘De Groene Venen’ plaatst in een artikel een aantal kanttekeningen bij de plannen voor een verplaatsing van het museum De Ronde Venen naar het kwetsbare natuurgebied Botshol. Hierin wordt tevens aangegeven dat gedeputeerde Pennarts € 100.000 heeft toegezegd voor de bouwplannen van het museum.[1]

Botshol is een Natura 2000 gebied, en maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk (voormalig EHS). Voor natuurherstel in Botshol heeft de provincie Utrecht een Europese subsidie van € 1,6 miljoen ontvangen. Daarnaast heeft de provincie in 2012 het ‘Pact van de Poldertrots’ getekend, waarmee zij beloofde het betreffende gebied gedurende vijftig jaar met rust te laten.

De voorgenomen verplaatsing van het museum gaat gepaard met een opschaling van het museum en uitbreiding van de activiteiten. De geplande hei- en bouwwerkzaamheden, de ambitie om het huidige bezoekersaantal te vervijfvoudigen, toekomstige piekdagen met grote verkeers- en parkeerdrukte, voorgenomen demonstraties met een antieke veensteekmachine met een dieselmotor die veel lawaai en roet produceert[2] en het faciliteren van feesten en evenementen, brengen een aanzienlijke belasting op het natuurgebied met zich mee.

Graag willen we u in het vervolg hierop de onderstaande vragen voorleggen:

1. Is de gedeputeerde het met ons eens dat de provincie zich zou moeten richten op de bescherming van het Nationaal Natuurnetwerk en Natura 2000 gebieden tegen ontwikkelingsplannen die negatieve consequenties hebben voor de aanwezige natuur?

Antwoord:
De provincie heeft de ambitie om het Nationaal Natuumetwerk (NNN) en de Natura2000-gebieden op een adequate wijze te beschermen. Deze ambitie is ruimtelijk vertaald en verankerd in de ProvincialeRuimtelijke Structuurvisie, en de Provinciale Ruimtelijke Verordening. De regelgeving in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (artikel 4.11 PRV) vooziet in een afdoende bescherming van de aanwezige waarden binnen het NNN, waar ook de Natura2000-gebieden deel van uitmaken. Deze regelgeving laat toe dat binnen deze gebieden bepaalde ontwikkelingen mogelijk zijn, mits deze geen significant negatief effect hebben op de wezenlijke waarden en kemmerken van deze gebieden. Hiemaast moet voor ontwikkeling in en nabij Natura 2000 getoetst worden aan de Natuurbeschermingswet. Uit een door adviesbureau Regelink Ecologie en Landschap uitgevoerde 'Verstorings- en verslechteringstoets en EHS toetsing' (maart 2013), in het kader van de Natuurbeschermingswet en EHS, en een aanvullend rapport (actualisatie flora- en fauna quickscan en uitvoering aanvullende onderzoeken, 15 juli 2013) blijkt dat de vestiging van het veenmuseum op het perceel Botsholsedijk 30a te Waverveen niet leidt tot significante aantasting van de EHS mits enkele voorwaarden in acht worden genomen. Deze rapporten en de gestelde conclusies en aanbevelingen zijn ambtelijk door de
provincie beoordeeld en op grond van de genoemde PRV-regels en de Natuurbeschermingswet past dit in het provinciale beleid. De volgende stap die nu aan de orde zal komen is de formele planologische procedure van de gemeente en de NB-wet aanvrager.

2. Het bouwen in Natura2000 gebieden is slechts dan toegestaan wanneer de instandhoudingsdoelen niet in gevaar komen. Waarop baseert u het vertrouwen dat de instandhoudingsdoelen van dit Natura2000 gebied niet in gevaar komen door de vestiging van dit museum? Op welke wijze heeft u dit getoetst?

Antwoord:
Zie antwoord bij vraag 1

3. Is er, zoals in het artikel wordt aangegeven, inderdaad een financiële toezegging vanuit de provincie gedaan ten gunste van de verplaatsing van museum de Ronde Venen? Zo ja, om welk bedrag gaat het en welke voorwaarden zijn aan deze toezegging verbonden?

Antwoord:
Door het bestuur van het Veenmuseum is een verzoek om een investeringsbijdrage voor de herinrichting van het museum op de nieuwe locatie ingediend. Deze aanvraag is toegekend en beoordeeld aan de hand van de gestelde subsidievoorwaarden in de Regeling Utrecht Verhaalt. Besloten is om onder opschortende voonwaarden een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal €100.000, -. Deze subsidieverlening is een passend vervolg op de afspraken in het kader van het provinciale museumprogramma 'Van Collectie naar Connectie'. De eerste opschortende voorwaarde is dat de subsidie alleen wordt verleend als de gemeente De Ronde Venen de begrote bijdrage aan de verhuizing van het museum van € 350.000, - , definitief beschikbaar zal stellen. Hier betreft het een eenmalige investeringsbijdrage en de bijdrage voorbereidings-/frictiekosten.
De tweede opschortende voorwaarde is dat de provincie uiterlijk per 1 december 2015 uitsluitsel verwacht over voormoemde bijdrage. lndien niet aan beide voorwaarden wordt voldaan, zal de provincie Utrecht de subsidieverlening intrekken. Deze projectsubsidie dient aangewend te worden als bijdrage in de bekostiging van de realisatie van het laaglandmuseum De Ronde Venen, zoals omschreven in de bij de aanvraag ingediende bijlagen, gedurende de periode van 17 maart 201 5 tot en met 31 december 2018. Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren: Realisatie en inrichting laagveenmuseum De Ronde Venen op de nieuwe locatie de Zwarte Schuur te Waverveen, of op een andere voor de provincie Utrecht aanvaardbare locatie in het Veen ontginningsgebied.

4. Bouwen in een Natura2000 gebied betekent dat er een stuk natuur verdwijnt (de exclaveringsformule). In het geval u inderdaad financieel heeft bijgedragen aan de vestiging van het museum in Botshol, kan dus worden gesteld dat u tegelijkertijd de aanleg alsook de afbraak van natuur financiert. Deelt u onze mening dat dit inconsequent is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij delen uw mening niet. Zoals ook aangegeven in de beantwoording van vraag 1 betekent de beschermde status van een Natura2000 gebied niet dat dit gebied 'op slot' wordt gezet en daarmee geen enkele ontwikkeling meer mogelijk is. Wel dient aangetoond te worden dat de beoogde ontwikkeling geen significant negatief effect heeft op het functioneren van het Natura2000gebied en teworden getoetst aan de NB-wet. Aangezien uit ondezoek blijkt (zie antwoord vraag 1) dat geen sprake is van significante negatieve efiecten, is er daarom ook geen sprake van afbraak van natuur.

5. Bent u bereid om bij een eventuele financiële tegemoetkoming aan het museum, (alsnog) als voorwaarde te stellen dat het museum ofwel op de huidige locatie blijft, ofwel een andere locatie zoekt waarbij er geen nadelige consequenties op kwetsbare natuur zijn te verwachten?

Antwoord:
Volgens de verrichte onderzoeken in 2013 is er geen bezwaar tegen de voorgestelde locatie in de EHS en het Natura 2000 -gebied mits aan enkele voorwaarden voldaan wordt c.q. inpassende maatregelen uitgevoerd worden. Deze voorwaarden zullen door de gemeente in de planologische procedure vastgelegd moeten gaan worden. De provincie zal er op toezien dat dit gebeurt. Wij achten het om die reden niet nodig en passend om voor de subsidieverlening hiervoor een aanvullende voorwaarde op te nemen.

Namens de Partij voor de Dieren en hoogachtend,

Hiltje Keller

[1] Weekendkrant De Groene Venen, uitgave van 22 mei 2015, “Wordt natuur- en stiltegebied Botshol opgeofferd voor museum?”

[2] https://www.youtube.com/watch?v=MyB71dAk9e0

Interessant voor jou

Vragen over het afschieten van katten

Lees verder

Vragen over proef met open wegbermen tegen wildaanrijdingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer